Brev til kommuner og fylkeskommuner som kan søke om deling

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen har i dag sendt brev til tvangssammenslåtte kommuner og fylkeskommuner som nå har mulighet til å utrede og søke om deling fra 2024. Brevet inneholder viktig informasjon om frister og prosess framover.

De tvangssammenslåtte kommunene og fylkeskommunene er kommuner og fylkeskommuner som Stortinget vedtok å slå sammen i 2017, til tross for at ett eller flere av de involverte kommunestyrene eller fylkestingene hadde fattet vedtak om at de ikke ønsket sammenslåing. Dette gjelder ti kommuner og fire fylkeskommuner.

Kommunestyrene og fylkestingene må avgjøre om de vil sende søknad om deling til departementet. Søknadsfristen er 1. mars 2022.

− Før kommunene og fylkeskommunene sender søknad, må de blant annet utrede hva en deling vil bety for innbyggerne og for samfunnsutviklingen. Søknader som er godt utredet er et viktig grunnlag når regjeringen skal legge til rette for statsrådsbeslutning om deling av kommuner og når Stortinget skal vedta endringer i fylkesinndelingen, sier Gram.

For at de nye kommunene og fylkeskommunene skal rekke å tre i kraft 1. januar 2024, må departementet motta søknad 1. mars 2022. 1. januar 2024 er det tidligst mulige og beste tidspunktet for ikrafttredelse. Da sikrer vi at de politiske partiene får en god og forutsigbar nominasjonsprosess og at nye kommunestyrer og fylkesting kan velges ved det lokalvalget høsten 2023.

− Å dele en kommune og fylkeskommune krever store administrative og politiske forberedelser, både i kommunene og fylkeskommunene og fra statens side. Selv om tidsløpet vi nå legger opp til er stramt, vil det være nok tid til nødvendige forberedelser før vedtak om deling kan tre i kraft. Tidsplanen vil også sikre en trygg gjennomføring av valget i 2023, sier Gram.

Kommunene og fylkeskommunene må selv vurdere om og hvordan innbyggerne skal høres i spørsmålet om deling. De kan få tilskudd til både utredninger og innbyggerhøringer fra departementet.

Det er uklart hvilke kostnader kommunene og fylkene vil få i forbindelse med gjennomføring av selve delingen. Inndelingsloven har ingen regler om økonomisk kompensasjon til kommuner og fylkeskommuner som deles i nye enheter. Når det gjelder eventuelle merkostnader knyttet til oppløsning, vil regjeringen bidra økonomisk på en avtalt og egnet måte.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00