Klarsignal til å utrede og søke om deling av tvangssammenslåtte kommuner og fylkeskommuner

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen legger til rette for å dele tvangssammenslåtte kommuner og fylkeskommuner som fatter vedtak i fylkesting eller kommunestyre. Kommunene og fylkeskommunene må sende søknad til departementet innen 1. mars 2022.

- Dette er en veldig knapp tidsfrist for de kommunene og fylkeskommunene som ønsker deling. Så kort frist er nødvendig for å sikre valg til eventuelle nye kommuner og fylkeskommuner ved kommune- og fylkestingsvalget høsten 2023, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Det er opp til kommunestyrene og fylkestingene å avgjøre om de vil sende søknad om deling til departementet innen 1. mars 2022.

− Søknader som er godt utredet er et viktig grunnlag når Stortinget skal vedta endringer i fylkesinndelingen, og når regjeringen skal legge til rette for statsrådsbeslutning om deling av kommuner, sier Gram.

Vedtak i Stortinget sommeren 2022

Det er Stortinget som må fatte vedtak om deling av fylker. Regjeringen kan vedta å dele kommuner som sender søknad fra kommunestyret. Delingsprosessen følger reglene i inndelingsloven.

1. januar 2024 er det tidligst mulige og beste tidspunktet nye kommuner og fylkeskommuner kan tre i kraft. For å rekke dette må regjeringen fremme en proposisjon om fylkesinndeling til Stortinget til våren, og tidsprosessen er avhengig av Stortingets aksept for at saken fremmes senere enn det som er vanlig slik at Stortinget kan fatte vedtak innen 1. juli 2022.

Parallell prosess for tvangssammenslåtte kommuner

− For å sikre en god og koordinert prosess, og for at kommunene skal få nok tid til å forberede og gjennomføre deling, vil vi samtidig legge til rette for at beslutning om deling av tvangssammenslåtte kommuner kan behandles i statsråd innen sommeren 2022, sier Gram.

Forutsigbar prosess

Tidsplanen legger til rette for at innbyggerne i tvangssammenslåtte kommuner og fylkeskommuner som skal deles, kan velge nye kommunestyrer og fylkesting ved lokalvalget høsten 2023.

− Regjeringen legger opp til en forutsigbar prosess. En søknadsfrist innen 1. mars 2022 og vedtak om deling innen sommeren 2022 gir tid til nødvendige forberedelser før vedtak om deling kan tre i kraft. Tidsplanen vil også sikre en trygg gjennomføring av valget i 2023, og forutsigbare nominasjonsprosesser for partiene, sier Gram.

Det er mye som må på plass når en kommune eller fylkeskommune skal deles. Statlige registre må endres, matrikkelen må oppdateres og man må beregne fordeling gjennom inntektssystemet for de nye kommunene og fylkeskommunene. Dette er viktig med tanke på utbetaling av velferdsordninger, skatteinnkreving og koordinering av nødetater.

Brev til fylkeskommuner og kommuner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil i løpet av kort tid sende ut brev med mer detaljert informasjon om prosessen og tidsplanen til tvangssammenslåtte kommuner og fylkeskommuner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00