Saksgang: Deling av kommuner og fylkeskommuner

Regjeringen har gitt tvangssammenslåtte fylker og kommuner anledning til å søke om deling. I 2022 søkte tre fylkeskommuner og en kommune om deling. Disse delingene ble vedtatt av Stortinget 14. juni 2022 og trådte i kraft 1. januar 2024. I tillegg har regjeringen på eget initiativ igangsatt utredning av deling av Kristiansand kommune. Under følger de sentrale dokumentene i delingsprosessene.

Følg saken

 • 03.01.2024

  Slik blir folkeavstemningen i Søgne og Songdalen

  Nyheit | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og distriktsdepartementet har i dag fastsatt forskrifter for gjennomføring av folkeavstemninger i de områder som tidligere utgjorde Søgne og Songdalen kommuner.

 • 01.01.2024

  Nye kommunar og fylkeskommunar frå 1. januar 2024

  Pressemelding | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Dei nye fylkeskommunane Finnmark, Troms, Telemark, Vestfold, Akershus, Buskerud og Østfold trer i kraft frå 1. januar 2024. Det same gjer nye Haram og nye Ålesund kommunar.

 • 29.11.2023

  Sender forskrifter om lokale folkerøystingar i Søgne og Songdalen på høyring

  Pressemelding | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og distriktsminister Erling Sande er oppteken av å lytte til folk når det gjeld endring av kommunestruktur. Sande peiker på at det vil regjeringa også gjere no, før det blir tatt ei avgjersle om framtida til Søgne og Songdalen.

 • 24.11.2023

  Regjeringa dekker delingskostandene for fylker og kommuner

  Pressemelding | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Regjeringa leverer på lovnaden om å dekke kostnadane ved delinga av tvangssamanslåtte kommunar og fylker. - Det har vore viktig for regjeringa at dei fylka og kommunane som vert overkøyrd av Solberg-regjeringa skulle få høve til å gjenoppstå som sjølvstendige fylker og kommunar utan å bli straffa for det økonomisk, seier kommunal- og distriktsminister Erling Sande.

 • 21.09.2023

  Foreslår lovendring for å høyre innbyggjarane

  Pressemelding | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Regjeringa foreslår at Kommunal- og distriktsdepartementet vert gitt ein særskilt heimel til å gjennomføre innbyggjarhøyringar i saker der departementet har teke initiativ til å greie ut ei grenseendring. Heimelen gjeld òg høve til å gjennomføre folkerøystingar.

 • 26.06.2023

  Forskrift om valg til fylkesting i 2023 i fylker som skal deles

  Forskrift | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Fastsatt av Kommunal- og distriktsdepartementet 5. oktober 2022 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) § 17, jf. delegeringsvedtak 30. august 2019 nr. 1096.

  Se forskriften på lovdata.no

 • 03.03.2023

  Foreslår lovendring for å høyre innbyggjarane

  Pressemelding | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Regjeringa foreslår at Kommunal- og distriktsdepartementet vert gitt ein særskilt heimel til å gjennomføre innbyggjarhøyringar, inkludert folkerøystingar, i saker der departementet har teke initiativ til å greie ut ei grenseendring. Forslaget om å endre inndelingslova er sendt på høyring i dag.

 • 10.02.2023

  Ålesund får 200 millionar kroner til deling

  Pressemelding | Kommunal- og distriktsdepartementet

  − Etter å ha vurdert søknaden frå Ålesund, er konklusjonen at kommunen får kompensert 200 millionar kroner for kostnader ved deling, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

 • 17.06.2022

  Utredning av deling av Kristiansand kommune

  Brev | Kommunal- og distriktsdepartementet

 • 07.06.2022

  Utredning av deling av Kristiansand kommune

  Pressemelding | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og distriktsdepartementet har besluttet å benytte sin initiativrett etter inndelingsloven til å utrede deling av Kristiansand kommune. Beslutningen kommer som følge av at innbyggere i tidligere Søgne og Songdalen kommuner, som etter tvangssammenslåing ble del av nye Kristiansand kommune, har fremmet innbyggerinitiativ overfor departementet om at Søgne og Songdalen igjen skal bli egne kommuner.

 • 03.06.2022

  Prop. 127 S (2021–2022) - Tillegg til Prop. 113 LS (2021–2022) om deling av fylker og Ålesund kommune og endringer i inndelingslova (ny fylkesinndeling og nye fylkesnavn)

  Proposisjon | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Proposisjonen er et tillegg til Prop. 113 LS (2021-2022) om deling av fylker og Ålesund kommune og endringer i inndelingslova § 29 (fylkesinndeling og fylkesnavn). Proposisjonen omtaler framtidig fylkestilhørighet for Jevnaker og Hole kommuner ved delingen av Viken fylke.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 12.05.2022

  Prop. 113 LS (2021–2022) - Deling av fylker og Ålesund kommune og endringer i inndelingslova (ny fylkesinndeling og nye fylkesnavn)

  Proposisjon | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Proposisjonen gjelder deling av fylkene Viken, Troms og Finnmark og Vestfold og Telemark, og endringer i inndelingslova § 29 (fylkesinndeling og fylkesnavn), samt deling av Ålesund kommune.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 03.05.2022

  Regjeringa føreslår å atterreise Haram kommune

  Pressemelding | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Regjeringa vil fremje forslag for Stortinget om at Ålesund kommune delast slik at heile tidlegare Haram kommune på nytt blir ein eigen kommune. Dette er ikkje den same løysinga som kommunestyret i Ålesund har søkt om.

 • 11.02.2022

  Regjeringen dekker nødvendige delingskostnader, forutsetter nøkterne løsninger

  Pressemelding | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Regjeringen vil kompensere de tvangssammenslåtte fylkeskommunene og kommunene for kostnadene direkte knyttet til delingsprosessen. – Disse kostnadene skal ikke gå ut over tjenestene til innbyggerne, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

 • 12.11.2021

  Informasjon til tvangssammenslåtte kommuner om prosess og tidsplan for mulig deling

  Brev | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Regjeringen vil legge til rette for at tvangssammenslåtte kommuner som sender søknad etter vedtak i kommunestyret, skal kunne deles. Med "tvangssammenslåtte" forstås kommuner som Stortinget i 2017 vedtok å slå sammen, til tross for at ett eller flere av de involverte kommunestyrene hadde fattet vedtak om at de ikke ønsket sammenslåing. Dette brevet sendes til de ti kommunene dette gjelder.

 • 12.11.2021

  Informasjon til tvangssammenslåtte fylkesommuner om prosess og tidsplan for mulig deling

  Brev | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Regjeringen vil legge til rette for at tvangssammenslåtte fylkeskommuner som sender søknad etter vedtak i fylkestinget, skal kunne deles. Med "tvangssammenslåtte" forstås fylkeskommuner som Stortinget i 2017 vedtok å slå sammen, til tross for at ett eller flere av de involverte fylkestingene hadde fattet vedtak om at de ikke ønsket sammenslåing. Dette brevet sendes til de fire fylkeskommunene dette gjelder.

 • 05.11.2021

  Klarsignal til å utrede og søke om deling av tvangssammenslåtte kommuner og fylkeskommuner

  Pressemelding | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Regjeringen legger til rette for å dele tvangssammenslåtte kommuner og fylkeskommuner som fatter vedtak i fylkesting eller kommunestyre. Kommunene og fylkeskommunene må sende søknad til departementet innen 1. mars 2022.