Slik blir folkeavstemningen i Søgne og Songdalen

Kommunal- og distriktsdepartementet har i dag fastsatt forskrifter for gjennomføring av folkeavstemninger i de områder som tidligere utgjorde Søgne og Songdalen kommuner.

I folkeavstemningene vil innbyggerne i disse områdene få mulighet til å gi uttrykk for om de mener tidligere Søgne og Songdalen kommuner bør skilles ut fra dagens Kristiansand kommune og bli egne kommuner. Personer bosatt i de områdene som utgjorde disse to tidligere kommunene per 31. desember 2023, og som har fylt eller fyller 16 år innen utgangen av 2024 vil ha stemmerett. Det vil være mulig å stemme i en elektronisk løsning mellom 22. januar og 2. februar. Velgere som ikke kan eller vil stemme elektronisk, kan brevstemme.

33 høringssvar

Forskriftene var på høring frem til 20. desember 2023. De 33 høringssvarene er gjennomgått og vurdert, og det er ikke gjort store endringer etter høringen. Skjæringsdatoen er endret fra 2. januar 2024 til 31. desember 2023, som følge av planlagt nedetid på folkeregisteret ved årsskiftet.

Fordi det er store forskjeller mellom ordinære valg og rådgivende folkeavstemninger har departementet kommet frem til at det ikke fastsettes egne klageregler. Dersom velgerne oppdager feil ved gjennomføringen av folkeavstemningene, kan det meldes til Valgdirektoratet gjennom deres kontaktsenter, eller det kan sendes skriftlig til departementet. I tillegg vil de generelle reglene om klage på enkeltvedtak i forvaltningsloven gjelde.

Gjennomføringen av folkeavstemningen

Valgdirektoratet har fått ansvar for den praktiske gjennomføringen av folkeavstemningen, og har utviklet en digital løsning for elektronisk stemmegivning. Velgere som ikke kan eller ønsker å stemme elektronisk kan stemme med brev. Dette er et viktig tiltak for å sikre reell og lik rett til deltakelse.

Folkeavstemningen skal være hemmelig, og velgerne må selv må ta ansvar for at de er alene når de stemmer. Sikkerhetsmekanismer i den digitale løsningen sikrer at elektroniske stemmer håndteres slik at ingen skal kunne se hva den enkelte velger har stemt.

Både ved ordinære valg og folkeavstemninger gjelder det et forbud mot utilbørlig press. Det er flere eksempler på lokale folkeavstemninger med elektronisk stemming tidligere, uten at det har blitt meldt om problemer med utilbørlig press. 

Også ved ordinære valg er det adgang til å stemme ved hjelp av brevstemmer for velgere som oppholder seg utenriks og ikke kan stemme på annen måte. Det er ikke registrert problemer med denne måten å stemme på.

Opptellingen vil være åpen og mulig å observere, den blir også strømmet slik at man kan følge med på nett. Resultater fra folkeavstemningen og protokoll fra gjennomføringen blir offentliggjort på direktoratets nettsider.

Dersom velgere opplever feil i forbindelse med folkeavstemningen, kan det meldes til Valgdirektoratet gjennom deres brukerstøtte, eller det kan sendes skriftlig tilbakemelding til departementet.

Informasjon

Valgdirektoratet har informasjon om når og hvordan man kan stemme. På sine nettsider vil Valgdirektoratet gi informasjon om den digitale løsningen, sikkerhetsmekanismene og rutinene for å sikre en god gjennomføring. 

Alle velgere som har stemmerett, vil få tilsendt et brev i posten med informasjonen de trenger for å kunne stemme. Det blir også sendt ut materiell som kan brukes av velgerne som brevstemmer.

Valgdirektoratet vil også ha et eget kontaktsenter som velgerne kan kontakte med spørsmål om folkeavstemningen. Kontaktsenteret kan kontaktes per telefon eller e-post.

Om kunnskapsgrunnlaget

Statsforvalteren i Agder har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om konsekvenser av en eventuell deling av Kristiansand kommune i to eller tre kommuner. Dette kunnskapsgrunnlaget er tilgjengelig på www.kunnskapsgrunnlag.no. I informasjonen som sendes ut til innbyggerne med stemmerett blir det informert om kunnskapsgrunnlaget, og hvor man kan lese om det på internett. Dette gir innbyggerne mulighet til å sette seg inn i konsekvensene av en eventuell deling før de avlegger sin stemme.

Hjemmel til å gjennomføre ekstraordinært kommunestyrevalg

Ifølge inndelingsloven kan Kongen vedta deling av en kommune når kommunen ønsker deling. Stortinget har hjemmel til å dele en kommune, selv om kommunestyret har uttalt seg mot delingen. Inndelingsloven § 17 gir fullmakter for Kongen til å gi nærmere regler for å sikre gjennomføringen av vedtak etter loven og til å gjøre enkelte nødvendige unntak fra gjeldende lover og forskrifter. Denne bestemmelsen gjelder uavhengig av om kommunen ønsker deling eller ikke. Kongens kompetanse er delegert til Kommunal- og distriktsdepartementet. Departementet har også hjemmel til å gjennomføre ekstraordinære valg høsten før en deling trer i kraft, dersom dette skjer på et annet tidspunkt enn ved årsskiftet etter et ordinært kommunestyrevalg.

Departementet gjennomfører folkeavstemningene i de områdene som tidligere utgjorde Søgne og Songdalen kommuner med hjemmel i inndelingsloven § 10 andre ledd.