Høring – forslag til forskrifter om folkeavstemninger i de områdene som tidligere utgjorde Søgne og Songdalen kommuner

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette på høring forslag til to forskrifter om gjennomføring av folkeavstemninger i tidligere Søgne og Songdalen kommuner. Hensikten er å gi innbyggerne i de områdene som tidligere utgjorde Søgne og Songdalen kommuner mulighet til å si sin mening om hvorvidt de ønsker at den gamle kommunen skal skilles ut fra Kristiansand kommune for å bli egen kommune. De to forskriftene er i all hovedsak identiske og gjelder for hvert sitt område.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.12.2023

Vår ref.: 23/5894

Høring – forslag til forskrifter om folkeavstemninger i de områdene som tidligere utgjorde Søgne og Songdalen kommuner

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette på høring forslag til to forskrifter for gjennomføring av folkeavstemninger i de områdene som tidligere utgjorde Søgne og Songdalen kommuner. Hensikten er å gi innbyggerne i de områdene som tidligere utgjorde Søgne og Songdalen kommuner mulighet til å si sin mening om hvorvidt de ønsker at den tidligere kommunen skal skilles ut fra Kristiansand kommune for å bli egen kommune.

I Prop. 138 L (2022–2023) Endringer i inndelingslova foreslås det en hjemmel for departementet i lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) § 10 andre ledd til å gjennomføre innbyggerhøringer i saker om grenseendringer som departementet har tatt initiativ til å utrede. Det foreslås også en hjemmel for departementet til å fastsette forskrift om nærmere rammer for selve gjennomføringen av den enkelte innbyggerhøringen.

Forskriftene som nå sendes på høring planlegges fastsatt med den foreslåtte hjemmelen i inndelingsloven § 10 andre ledd. Stortinget vedtok regjeringens forslag ved første gangs behandling 28. november 2023. For å gjøre det mulig å gjennomføre folkeavstemningene i uke 4 og 5 i 2024 sendes forskriftene på høring nå før andre gangs behandling i Stortinget. Høringsfristen er av samme grunn satt til 3 uker. Forskriftene sendes på høring med forbehold om endelig vedtak i Stortinget.

Forskriftene regulerer rammer for gjennomføringen av folkeavstemningene. Det foreslås at velgere kan stemme elektronisk. Velgere som ikke kan eller ønsker å stemme elektronisk kan brevstemme. Stemmerettsalder foreslås satt til 16 år. De to forskriftene er i all hovedsak identiske og gjelder for hvert sitt område.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» nederst på denne nettsiden. Alle kan avgi høringsuttalelse, også organer og personer som ikke er nevnt som høringsinstans. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt i høringslisten.

Høringsfristen er 20. desember 2023.

Med hilsen

Marie Svendsen Mjøsund (e.f.)
fung. avdelingsdirektør

Øyvind Kind Robertsen
seniorrådgiver

Arkivverket
Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Datatilsynet
Digitaliseringsdirektoratet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Diskrimineringsnemnda
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Medietilsynet
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet
Norsk ressursbank for demokrati og menneskerettigheter
Skattedirektoratet
Statens Kartverk
Statistisk sentralbyrå
Valgdirektoratet
Norges institusjon for menneskerettigheter

Riksrevisjonen

Sivilombudet

Posten Norge AS

Elevorganisasjonen
Faglig Forum for Formannskapssekretærer
Forum for kontroll og tilsyn
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
IKT-Norge
KS - Kommunesektorens organisasjon
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
MIRA-senteret
Norges Blindeforbund
Norges Handikapforbund
Norges Juristforbund
Norsk Forbund for utviklingshemmede
Norsk Journalistlag
Norsk pensjonistforbund
Norsk Kommunedirektørforum
Norsk studentorganisasjon
Rådet for et aldersvennlig Norge
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Unge funksjonshemmede
Valgforum

Arendal næringsforening
Folkeaksjonen Ja til Søgne i Kristiansand
Ja til Songdalen i Kristiansand
Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
Lokalsamfunnsforeningen
Region Kristiansand IPR
Vi som vil ha Songdalen kommune tilbake
Vi som vil ha Søgne kommune tilbake
Østre Agder-samarbeidet

Alliansen - Alternativ for Norge
Arbeiderpartiet
Folkets parti
Fremskrittspartiet
Helsepartiet
Høyre
Industri- og næringspartiet
Konservativt
Kristelig folkeparti
Kystpartiet
Liberalistene
Miljøpartiet De Grønne
Norges Kommunistiske Parti
Norgesdemokratene
Partiet Sentrum
Pensjonistpartiet
Piratpartiet
Rødt
Senterpartiet
SV - Sosialistisk Venstreparti
Venstre

Departementene
Kommunene
Fylkeskommunene
Statsforvalterne