Utredning av deling av Kristiansand kommune

Utredning av deling av Kristiansand kommune


Stortinget vedtok 8. juni 2017 sammenslåing av Kristiansand, Søgne og Songdalen kommuner fra 1. januar 2020, til tross for at det lokalt ikke var enighet om sammenslåingen. Regjeringen regner derfor dagens Kristiansand kommune som «tvangssammenslått».


Etter inndelingsloven § 8 tredje ledd kan departementet på eget initiativ utrede spørsmål om deling av en kommune. Motstanden mot sammenslåingen var stor blant folk i Søgne og Songdalen, og henvendelser fra innbyggere til departementet viser at motstanden fremdeles er stor. I inndelingsloven § 9 om «Saksutgreiing» framgår det at: «Departementet avgjer om det skal setjast i gang utgreiing på grunnlag av initiativ etter § 8 og tar i tilfelle stilling til kva som er nødvendig omfang av denne»


Departementet har bestemt, som et særskilt tilfelle, at det skal gjennomføres en utredning som kartlegger og viser konsekvensene av å dele Kristiansand kommune. Departementet ber derfor Statsforvalteren i Agder utrede deling av Kristiansand kommune, jf. inndelingsloven §§ 8 og 9. Statsforvalteren skal ha dialog med kommunen og departementet i arbeidet.


Om arbeidet med kunnskapsgrunnlaget og utredningen

Statsforvalteren skal utarbeide et kunnskapsgrunnlag om konsekvenser av en deling av Kristiansand kommune til to eller tre nye kommuner, som følger grensene til de tidligere kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand slik de var før sammenslåingen.

Kunnskapsgrunnlaget skal gi opplysninger om relevante forhold som folketall, areal, geografi, kommunikasjon, pendling, utbyggingsmønster og det kommunale tjenestetilbudet. Kunnskapsgrunnlaget skal også omtale hvilke konsekvenser en deling kan få for samfunnsutvikling, tjenester til innbyggerne (herunder at nye kommuner kan ivareta lovpålagte oppgaver), myndighetsutøvelse, kommunal styring og lokaldemokratiet i de nye kommunene. Det bør gå fram hvilke konsekvenser en deling kan få for de nye kommunene i et langsiktig perspektiv, herunder økonomiske forutsetninger for å være egne kommuner. Vi viser til inndelingsloven § 1 om at endringer i kommune- og fylkesinndelingen bør medvirke til å skape formålstjenlige enheter som kan gi innbyggerne og næringslivet tilfredsstillende tjenester og forvaltning.


Kommunale og andre offentlige etater skal, på statsforvalterens oppfordring, gi nødvendige opplysninger og i rimelig utstrekning medvirke til saksforberedelsene, jf. inndelingsloven § 9 tredje ledd.


Departementet ønsker å ha en dialog med Kristiansand kommune om et samarbeid om innbyggerhøringen. Departementet vil komme nærmere tilbake til statsforvalteren om rammene for innbyggerhøringen, herunder statsforvalterens eventuelle rolle i denne.


Kunnskapsgrunnlaget fra statsforvalteren bør være offentlig kjent i god tid før innbyggerhøringen, slik at innbyggerne har et godt grunnlag når de skal si sin mening om saken.


Kommunestyret i Kristiansand kommune skal få uttale seg om statsforvalterens utredning og resultatet av innbyggerhøringen før statsforvalteren oversender saken til departementet, jf. inndelingsloven § 9 fjerde ledd.


Det må også legges til rette for at Kartverket får uttale seg om saken, før den blir sendt til departementet.


Oversendelsen fra statsforvalteren til departementet skal inneholde kunnskapsgrunnlaget, resultatet av innbyggerhøringen, kommunestyrets uttalelse om saken, Kartverkets uttalelse om saken og statsforvalterens tilrådning. Dersom statsforvalteren tilrår en deling, skal et klart og entydig forslag til nye kommunegrenser legges fram for departementet.


Departementet vil dekke statsforvalterens kostnader ved utarbeidelsen av kunnskapsgrunnlaget, etter nærmere avtale med departementet.

Med hilsen


Mari Jacobsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Jørgen Teslo
utredningsleder