Brudd på elsparkesykkelregler beholder dagens satser

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Selv om vi ønsker en strengere regulering av bruk av elsparkesykler, har vi så langt ikke vurdert behov for økning i satsene for forenklet forelegg. Derfor gjør vi nå små justeringer i forskriftene slik at regelbrudd begått med små elektriske kjøretøy beholder dagens satser for forenklede forelegg, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

15. juni trer nye regler for bruk av små elektriske kjøretøy i kraft. Blant annet blir disse omklassifisert fra sykkel til motorvogn. Det er imidlertid ikke vurdert at satsene for forenklet forelegg for motorvogn vil være passende for små elektriske kjøretøy. Derfor endres nå forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker.

Med denne endringen videreføres gjeldende regler for bruk av forenklet forelegg ved overtredelser begått med små elektriske motorvogner også etter at kjøretøyene er omklassifisert til motorvogn fra 15. juni. Dette gjelder blant annet kjøring på rødt lys, kjøring uten lys tent og kjøring i strid med skilt som regulerer små elektriske motorvogner. 

– Generelt er brudd på regler begått med motorvogn vesentlig farligere og skal derfor gå betydelig hardere utover lommeboka enn ved brudd på regler for sykkel. Uten en endring, ville de høyere satsene for overtredelser begått med motorvogn blitt gjeldende. Nå beholder vi de gjeldende satsene. Det kan imidlertid bli aktuelt å vurdere økninger i satsene for små elektriske kjøretøy på et senere tidspunkt, sier Nygård.

Ingen endring for kjøring med rus

Overtredelser av promillegrensen på 0,2 omfattes ikke av denne endringen. For ruspåvirket kjøring vil de alminnelige reglene for sanksjonering i hovedsak gjelde. Det er imidlertid fastsatt en endring om formildende forhold ved tap av førerrett ved endring i forskrift om tap av retten til å føre motorvogn.

Regelendringene som trer i kraft 15. juni

Dette blir endringene som trer i kraft 15. juni:

  • Den alminnelige promillegrensen på 0,2 skal gjelde også for ruspåvirket kjøring med små elektriske kjøretøy.
  • Aldersgrense på 12 år.
  • Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år.
  • Små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra "sykkel" til "motorvogn".

I tillegg vil små elektriske kjøretøy omfattes av bilansvarsloven, og må ha ansvarsforsikring. Denne endringen vil gjelde fra 1. september 2022 for utleide kjøretøy og fra 1. januar 2023 for privateide kjøretøy.

For mer informasjon, se oversikt over de vedtatte forskriftsendringene:

Endring i trafikkreglene: Forskrift om endring i forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og gående trafikk (trafikkregler) - Lovdata

Endring i forskrift om unntak fra forsikringsplikt: Forskrift om endring i forskrift 13. juni 2014 nr. 725 om unntak fra forsikringsplikt - Lovdata

Endring i kjøretøyforskriften Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) - Lovdata

Ny forskrift om krav til liten elektrisk motorvogn Forskrift om krav til liten elektrisk motorvogn - Lovdata

Endring i førerkortforskriften Forskrift om endring i forskrift om førerkort m.m. (førerkortforskriften) - Lovdata

Endring i forskrift om bruk av kjøretøy: Forskrift om endring i forskrift om bruk av kjøretøy - Lovdata

Endring i forskriften om krav til sykkel: Forskrift om endring i forskrift om krav til sykkel - Lovdata

Endring i parkeringsforskriften: Forskrift om endring i forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer - Lovdata

Endring i skiltforskriften Forskrift om endring i forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften) - Lovdata

Endring i forskrift om bruk av personlig verneutstyr - Forskrift om endring i forskrift om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn - Lovdata

Endring i forskrift om offentlig parkeringsgebyr- Forskrift om endring i forskrift om offentlig parkeringsgebyr - Lovdata

Ny forskrift om virkeområdet til lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn Forskrift om virkeområdet til lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn - Lovdata

Endring i forskrift om tap av retten til å føre motorvogn - Forskrift om endring i forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv - Lovdata