Noen tips om bruk av elsparkesykler

Det er mange fordeler med elsparkesykler. Du kan enkelt frakte deg selv fra der du er til akkurat dit du skal, og du løser dermed transportbehov på en effektiv måte. Den utstrakte bruken i flere norske byer viser at elsparkesykler er noe folk setter pris på, men samtidig har man sett enkelte utfordringer med uvettig bruk og kjøring. Her er derfor noen enkle tips – som kan oppsummeres med å bruke vett og forstand i trafikken.

Hvilke trafikkregler gjelder?

De samme trafikkreglene gjelder for elsparkesykler som for vanlige tråsykler, og de kan der­med brukes på de samme områdene. Det er tillatt å bruke elsparkesykkel på fortau, gang­v­ei og gågate, men det må skje på de gåendes premisser – er det for eksempel mange gå­ende på fortauet må du gå av elsparkesykkelen og leie den. Du kan i stedet fortsette turen i kjøre­banen, eller i sykkelfeltet der det finnes slike.

Bruk av elsparkesykler på fortau, gangvei og gågate skal heller ikke føre til fare for de gåen­de, eller være til hinder for dem. Husk derfor å ta hensyn til de gående, og passér dem med god avstand og i tilnærmet gangfart, max 6 km/t. 

Hvor fort har jeg lov å kjøre?

Selv om elsparkesykler kan ha konstruktiv toppfart på inntil 20 km/t, er det ikke alltid lov å holde en slik fart. Som nevnt skal gående passeres i tilnærmet gangfart og ikke over på fortau, gangvei og gangfelt, og mer generelt må du avpasse farten etter trafikken rundt deg.  

Hvor er det lov å parkere?

Det er tillatt å parkere elsparkesykkel på sykkelvei, gangvei, fortau, gågate og gatetun så lenge den ikke er til hinder eller ulempe for andre trafikanter. Det er lett å snuble i elsparkesykler. De må derfor parkeres hensynsfullt, for eksempel godt til side på et fortau, eller på egne parkerings­plasser.

Hvor gammel må jeg være?

Det er ingen statlig alderskrav ved bruk av elsparkesykler. Foresatte bør likevel nøye vurdere om det, utfra det enkelte barnets modenhet og ferdigheter, er forsvarlig å la barnet bruke elspar­ke­sykkel i det aktuelle området. Vær oppmerksom på at mange utleieselskaper har egne aldersgrenser, ofte 16-18 år. 

Er det påbudt med hjelm?

Det er ikke krav om hjelm, men det er alltid smart å beskytte seg. Både hjelm og hansker vil kunne begrense skader hvis man er uheldig på elsparkesykkelen.

Alkohol - er det greit?

Det er ikke tillatt å kjøre elsparkesykkel dersom man er påvirket av rusmidler (eksempelvis alkohol) slik at man ikke kan kjøre elsparkesykkelen på en trygg måte

Kan vi være to på sykkelen?

Det er kun tillat med én person på hver elsparkesykkel. Både politi og Statens vegvesen kan ilegge brudd på dette med et overtredelsesgebyr på 3000 kroner.

Andre tips?

Skal du transportere varer eller dokumenter bør du benytte en ryggsekk.

Husk at elsparkesykler er tilnærmet lydløse, og fotgjengere vil i mange tilfeller ikke være klar over at en elsparkesykkel er i nærheten.

 

Bakgrunn og fakta

  • I april 2018 bestemte regjeringen at små, elektriske kjøretøy skulle bli likestilt med ordinær tråsykkel.
  • 18. mai 2021 trådte nye regler i kraft. Disse innebærer blant annet at det kan ilegges parkeringsgebyr ved feilparkeringer, en tydeliggjøring av forbudet mot å være mer enn en person på hvert kjøretøy, en presisering av at gående skal passeres i maksimalt 6 km/t på fortau, gangfelt og gangvei, samt at kommunene kan sette opp nye skilt for å regulere bruken av små elektriske kjøretøy lokalt.
  • Elsparkesykler med høyere hastighet enn 20 km/t eller med sete, faller ikke inn under definisjonen av sykkel. Disse vil i stor utstrekning teknisk anses som moped, og vil som oftest ikke være lovlig å bruke, men mindre de oppfyller særskilte krav både til kjøretøyet og føreren.