Noen tips om bruk av elsparkesykler

Det er mange fordeler med elsparkesykler. Du kan enkelt frakte deg selv fra der du er til akkurat dit du skal, og du løser dermed transportbehov på en effektiv måte. Den utstrakte bruken i flere norske byer viser at elsparkesykler er noe folk setter pris på, men samtidig har man sett enkelte utfordringer med uvettig bruk og kjøring. Her er derfor noen enkle tips – som kan oppsummeres med å bruke vett og forstand i trafikken.

Hvilke trafikkregler gjelder?

Etter endringer i regelverket som trådte i kraft 15. juni 2022, er elsparkesykler omklassifisert fra sykkel til motorvogn. Det er imidlertid fastsatt særlige trafikkregler som gjør at små elektriske kjøretøy fortsatt hovedsakelig har de samme trafikkreglene som sykler.

Blant annet er det fortsatt tillatt å bruke elsparkesykkel på fortau, gang­vei og gågate, men det må skje på de gåendes premisser – er det for eksempel mange gå­ende på fortauet må du gå av elsparkesykkelen og leie den. Du kan i stedet fortsette turen i kjøre­banen, eller i sykkelfeltet der det finnes slike.

Bruk av elsparkesykler på fortau, gangvei og gågate skal heller ikke føre til fare for de gåen­de, eller være til hinder for dem. Husk derfor å ta hensyn til de gående, og passér dem med god avstand og i tilnærmet gangfart, max 6 km/t. 

Hvor fort har jeg lov å kjøre?

Selv om elsparkesykler kan ha konstruktiv toppfart på inntil 20 km/t, er det ikke alltid lov å holde en slik fart. Som nevnt skal gående passeres i tilnærmet gangfart og ikke over 6 km/t på fortau, gangvei og gangfelt, og mer generelt må du avpasse farten etter trafikken rundt deg.  

Hvor er det lov å parkere?

Det er tillatt å parkere elsparkesykkel på sykkelvei, gangvei, fortau, gågate og gatetun så lenge den ikke er til hinder eller ulempe for andre trafikanter. Det er lett å snuble i elsparkesykler. De må derfor parkeres hensynsfullt, for eksempel godt til side på et fortau, eller på egne parkerings­plasser.

Hvor gammel må jeg være?

Fra 15. juni 2022 er det en aldersgrense på 12 år for å bruke små elektriske kjøretøy. Vær oppmerksom på at mange utleieselskaper har egne aldersgrenser, ofte 16-18 år. 

Er det påbudt med hjelm?

Fra 15. juni 2022 er det påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år. Samtidig er det alltid smart å beskytte seg, uansett alder. Både hjelm og hansker vil kunne begrense skader hvis man er uheldig på elsparkesykkelen.

Alkohol - er det greit?

Fra 15. juni 2022 gjelder den alminnelige promillegrensen på 0,2 for ruspåvirket kjøring med elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy.

Kan vi være to på sykkelen?

Det er kun tillat med én person på hver elsparkesykkel. Både politi og Statens vegvesen kan ilegge brudd på dette med et overtredelsesgebyr på 3000 kroner.

Må jeg ha forsikring?

Elsparkesykler omfattes også av bilansvarsloven, og får dermed også krav om ansvarsforsikring. Det gjelder både privateide og utleide små elektriske kjøretøy. Utleide små elektriske kjøretøy vil omfattes fra 1. september 2022, og det er utleieselskapene som har ansvaret for å tegne forsikring. Eiere av private kjøretøy må skaffe forsikring innen 1. januar 2023.

Andre tips?

Skal du transportere varer eller dokumenter bør du benytte en ryggsekk.

Husk at elsparkesykler er tilnærmet lydløse, og fotgjengere vil i mange tilfeller ikke være klar over at en elsparkesykkel er i nærheten.

 

Bakgrunn og fakta

  • I april 2018 ble små, elektriske kjøretøy likestilt med ordinær tråsykkel.
  • 18. mai 2021 trådte nye regler i kraft. Disse innebærer blant annet at det kan ilegges parkeringsgebyr ved feilparkeringer, en tydeliggjøring av forbudet mot å være mer enn en person på hvert kjøretøy, en presisering av at gående skal passeres i maksimalt 6 km/t på fortau, gangfelt og gangvei, samt at kommunene kan sette opp nye skilt for å regulere bruken av små elektriske kjøretøy lokalt.
  • Elsparkesykler med høyere hastighet enn 20 km/t eller med sete, faller ikke inn under definisjonen av sykkel. Disse vil i stor utstrekning teknisk anses som moped, og vil som oftest ikke være lovlig å bruke, men mindre de oppfyller særskilte krav både til kjøretøyet og føreren. 
  • 15. juni 2022 trådte flere nye regler i kraft:
  • Den alminnelige promillegrensen på 0,2 gjelder også for ruspåvirket kjøring med små elektriske kjøretøy.
  • Aldersgrense på 12 år.
  • Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år.
  • Små elektriske kjøretøy omklassifisert fra "sykkel" til "motorvogn".
  • I tillegg vil små elektriske kjøretøy omfattes av bilansvarsloven, og må ha ansvarsforsikring. Denne endringen vil gjelde fra 1. september 2022 for utleide kjøretøy og fra 1. januar 2023 for privateide kjøretøy.