Bypakke Bodø: Klart for fase 2

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen har i dag lagt fram forslag om Bypakke Bodø fase 2. – Dette er bra for Bodøfolk og for miljøet, og betyr at det vil bli enklere for flere å velge å sykle, gå og reise kollektivt, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Illlustrasjon: Prosjektoversikt – opprinnelig Bypakke Bodø og prosjekt i fase 2. Hentet fra Prop. 61 S

Bypakke Bodø fase 2 er en revisjon av den eksisterende bypakken i Bodø. Dette omfatter flere nye prosjekter og tiltak, men skal også bidra til at flest mulig av de opprinnelige prosjektene i bypakken kan gjennomføres. 

Blant de nye tiltakene er ombygging av deler av rv. 80 Trefelten mellom Hunstad og Bodøelv med gjennomgående sykkelfelt og gangvei, oppgradering av kv. Hålogalandsgata for å legge bedre til rette for kollektivtrafikken, gående og syklende, samt en betydelig oppgradering av fv. 834 Nordstrandveien med gode løsninger for myke trafikanter og kollektivtransporten.

Bedre bymiljø, god framkommelighet

– Bedre bymiljø, god framkommelighet for kollektivtrafikken og gode løsninger for gående og syklister er viktig også i de mindre byområdene. Jeg er glad for at Bodø fortsetter sin satsing på miljøvennlige transportformer, og at flere gode tiltak nå kan gjennomføres, sier samferdselsministeren.

Gjennomsnittstaksten i bompengeopplegget øker med om lag tre kroner per passering og innkrevingsperioden øker med inntil fem år, til 2035. Det er ikke lagt opp til å etablere nye bomstasjoner. Det er lokalpolitisk enighet om dette opplegget. Fase 2 har en økonomisk ramme på om lag 1,1 mrd. kroner. Med denne revisjonen blir den totale rammen for Bypakke Bodø om lag 4,5 mrd. kroner.

Bypakke Bodø kom først på plass i 2014 med mål om å bygge en ny, trafikksikker innfartsvei til Bodø, og samtidig legge til rette for gående, syklende og reisende med kollektivtransport. Bypakken er satt sammen av ett stort veiutbyggingsprosjekt (rv. 80 Hunstadmoen–Thallekrysset), og mindre prosjekter på riksvei, fylkesvei og kommunal vei. Prosjektporteføljen blir utvidet med flere nye tiltak som særlig er rettet mot gående, syklende og for kollektivreisende gjennom fase 2 av pakken.