Digitale skiller – nei takk!

Bruk av IKT og internett blir stadig viktigere for å finne informasjon, ta del i samfunnsdebatten og bruke offentlige og private tjenester. Det krever kunnskap om man skal klare å henge med.

Å mestre det digitale er viktig for alle – i og utenfor arbeidslivet, også om du er godt voksen, er innvandrer eller har funksjonsnedsettelser. Digitale skiller kan lett oppstå om vi ikke legger til rette for at alle kan delta.

Derfor mener vi at alle kommuner bør ha et veiledningstilbud til innbyggere som har behov for hjelp til å delta digitalt. Vi vet at det i dag finnes mange tilbud om kurs og undervisning rundt om i landet, men ofte er de lite koordinert, og i noen kommuner finnes det ikke et tilbud om digital opplæring i det hele tatt.

Regjeringen inngikk en avtale med KS i juni i fjor sommer om utvikling av en veiledningstjeneste i kommunene for innbyggerne som trenger digital hjelp.

I dette kompetansearbeidet er kommunene helt sentrale. Alle bor i en kommune og det er her man får dekket sine viktigste og nære behov både innen grunnopplæring og helse og omsorg.

Alle landets kommuner har også et bibliotek og driver service og informasjon rettet mot befolkningen. Med utgangspunkt i dette kan kommunene gå et steg videre, og tilby innbyggere som trenger det hjelp og opplæring i bruk av digitalt utstyr og digitale tjenester.

Statlige publikumsetater som NAV og Skatt deltar også i dette samarbeidet da de har god publikumskontakt og har viktige tjenester som så å si alle benytter. Vi kaller dette kommunale veiledningstilbudet for Digihjelpen.

Det vi ønsker er at alle innbyggere i landets kommuner skal ha et mest mulig samordnet tilbud om en slik veiledningstjeneste. Kvaliteten på dette tilbudet skal ikke avhenge av hvor i landet man bor, eller i hvilken kommune man er bosatt i.

Digihjelpen bygger videre på den erfaring og kunnskap fra det tidligere Digidel-programmet. Digidel fokuserte på utviklingen av godt kurs- og opplæringsmateriell og bedre samarbeid mellom alle aktører – offentlige, private og frivillige - som har en interesse i å øke befolkningens digitale kompetanse.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i mange år også støttet ulike tiltak med tilskudd til opplæring og digital kompetanseheving i hele landet. Vi er nå i ferd å fordele flere millioner kroner til kommuner som ønsker å bygge opp sin egen "digihjelp".

Norge skal være et inkluderende samfunn der alle kan delta på lik linje. Dette gjelder også innenfor den digitale utviklingen i samfunnet. Lovverket er endret slik at ikt-løsninger i skole og utdanning også må tilfredsstille krav til universell utforming. Undervisningen blir stadig mer digital. Ved å utvikle digitale læremidler som er universelt utformet, sikrer vi at de kan benyttes av så mange flere, uten behov for spesialløsninger. For mange elever og studenter med ulike funksjonsnedsettelser er digitale læremidler å foretrekke framfor papirbaserte. Vi skal legge til rette for at alle skolebarn og studenter får lik tilgang til læringsinnhold.

Dette vil gi likere mulighet for læring, deltakelse og mestring i skolehverdagen. Vi tror dette kan bidra til å hjelpe flere gjennom skole og utdanning. Slik får flere komme ut i arbeid, betale skatt og realisere sine ambisjoner og drømmer.

Denne offensive politikken mot digitale skiller virker. Statistikker viser at stadig flere eldre bruker internett og at stadig flere nettsider blir universelt utformet. Slik bruker vi mulighetene teknologien gir til å skape mer velferd og økonomisk vekst uten at noen skal falle utenfor.

Til toppen