Navnet på ny etat:

Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner

Det er besluttet i statsråd 9. februar at etaten for eksportkontroll og sanksjoner som skal opprettes innen 1. januar 2025 får navnet «Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner» (DEKSA). Utenriksdepartementet har utnevnt Harriet E. Berg til direktør av det nye direktoratet for en periode på to år.

– Beslutningen om å etablere Direktoratet for Eksportkontroll og sanksjoner, og tilsetting av direktør er viktige milepæler i regjeringens arbeid for å ruste Norge til å håndtere et nytt sikkerhetspolitisk landskap. Et nytt direktorat vil forbedre rammevilkårene for en viktig del av sikkerhetspolitikken og gjennomføringen av våre internasjonale forpliktelser innen sanksjonsområdet, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Norsk næringsliv må i økende grad forholde seg til sanksjoner og reguleringen av eksport, særlig som følge av krigen i Ukraina. Kontroll med eksport av strategiske og sensitive varer, teknologi og kunnskap har blitt viktigere. Saksmengden øker.

I fjor sommer besluttet regjeringen å opprette en ny etat for dette arbeidet med ansvar for utstedelse av tillatelser, veiledning og den utøvende kontrollen med eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi, tjenester og kunnskap. Direktoratet vil også veilede og behandle enkeltsaker i henhold til sanksjonsregelverket. Direktoratet vil være underlagt Utenriksdepartementet, hvor politikkutvikling og ledelse av det internasjonale arbeidet fortsatt vil ligge.

Harriet E. Berg blir direktør for det nye direktoratet. Hun kommer fra stillingen som ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet.

– Med Harriet E. Bergs lange og brede erfaring fra både næringsliv og politikk, samt fra lederoppgaver innen ulike deler av forvaltningen, får direktoratet en solid leder i denne krevende oppstartsfasen, sier utenriksminister Barth Eide.

– Det er med stort engasjement jeg nå tar tak i jobben med å bygge et sterkt og moderne direktorat for å håndtere mer komplekse problemstillinger i lys av det endrede sikkerhetspolitiske bildet og nye teknologiske utfordringer. De etablerte fagmiljøene i UD vil i første omgang danne stammen i de faglige avdelingene i direktoratet, men vi er allerede godt i gang med å rekruttere nytt personell for å forsterke kapasiteten og utvide kompetansen, sier Harriet E. Berg.

Fakta om etaten

  • Det formelle og faglige ansvaret for eksportkontroll og sanksjoner ligger i sin helhet i UD fram til 1. januar 2025.
  • Alle aktører, eksportører og privatpersoner må frem til da forholde seg til UD, på vanlig måte. Søknader skal sendes til UD. Saker skal behandles av UD.
  • Når direktoratet er etablert, vil den få ansvaret for utstedelse av tillatelser, veiledning og den utøvende kontrollen med eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi, tjenester og kunnskap. Direktoratet vil også veilede og behandle enkeltsaker i henhold til sanksjonsregelverket. UD vil på sin side fortsatt ha det konstitusjonelle ansvaret og blant annet stå for politikk- og regelverksutviklingen, samt lede det internasjonale eksportkontroll- og sanksjonsarbeidet.