Regjeringen vil opprette ny etat for eksportkontroll og sanksjoner

– Norsk næringsliv må i økende grad forholde seg til sanksjoner og reguleringen av eksport, særlig som følge av krigen mot Ukraina. Kontroll med eksport av strategiske og sensitive varer, teknologi og kunnskap har blitt viktigere. Saksmengden øker. Derfor har regjeringen besluttet å opprette en egen etat for å styrke arbeidet med gjennomføringen av sanksjoner og eksportkontroll. Det er viktig for vår sikkerhet, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Utenriksdepartementet har satt i gang arbeidet for å opprette en ny underliggende etat under Utenriksdepartementet for saksbehandling, utstedelse av eksportlisenser og veiledning innenfor eksportkontroll og sanksjoner. Målet er at etaten opprettes i 2024. Hva den nye etaten skal hete, hvor den skal ligge og hvordan den skal organiseres, er viktige spørsmål som skal avklares fremover. 
 
– I tillegg til den sikkerhetspolitiske situasjonen, er arbeidet ytterligere komplisert som følge av nye teknologier, sier utenriksminister Huitfeldt.   
 
Sanksjonene mot Russland og Belarus og den økte betydningen av eksportkontroll har ført til en enorm økning i henvendelser for Utenriksdepartementet.  

– Vi ser at behovet for hjelp og oppfølging er stort, særlig i næringslivet og akademia. Målet med å opprette en ny etat er å sikre bedre veiledning og raskere saksbehandling, sier utenriksminister Huitfeldt.  

I dag forvaltes sanksjonsregelverk og eksportkontroll i ulike seksjoner i Utenriksdepartementet. Å samle dette i en etat vil styrke rekruttering av spesialistkompetanse og utvikling av fagmiljøet. Vi skal beholde politikken og utenriksministeren vil fortsatt ha det konstitusjonelle ansvaret for disse viktige fagområdene. 

Mer informasjon om ny etat vil bli tilgjengelig i forbindelse med regjeringens budsjettprosess til høsten.