Drift og forvaltning av IKT-løsninger i statlige virksomheter

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Kommunal- og distriktsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Finansdepartementet har i samarbeid kartlagt drift og forvaltning av IKT-løsninger i staten. Rapporten fra A-2 Norge AS viser at mer enn halvparten av virksomhetene har satt ut alt eller nesten alt av IKT-drift og forvaltning.

Statlige virksomheter som har satt ut driften bruker enten statlige leverandører (34 prosent) eller private leverandører (21 prosent). De største statlige leverandørene er DFØ, Uninett, Norsk helsenett, DSS og Politiets IKT-tjenester.

Mange statlige virksomheter har små IKT-miljøer som i hovedsak leverer tjenester til egen virksomhet. Andre har store IKT-miljøer som leverer tjenester både internt og til fellesskapet.

Undersøkelsen viser at det i gjennomsnitt er tilstrekkelig, men ikke god kapasitet på IKT-ressurser innen drift og forvaltning i staten. Et viktig virkemiddel for å utnytte kapasitet og kompetanse på en bedre måte er å øke samarbeid og konsolidering rundt utvikling, drift og forvaltning av IKT-infrastruktur og -tjenester.

Kartleggingen viser at en del virksomheter har etablert samarbeid på eget initiativ, og at konsolidering av IKT-miljøer i staten har kommet et godt stykke på vei. Samtidig er det stor variasjon i hvorvidt virksomhetene ønsker mer konsolidering og mer bruk av statlige tjenesteleverandører eller ikke. Rundt en tredjedel av virksomhetene melder behov for at statlige leverandører i større grad utfører drift og forvaltning for dem.

A-2 Norge peker på at både sikkerhet, tjenestekvalitet og effektivitet sannsynligvis vil øke dersom flere virksomheter benytter større, ressurssterke og kompetente IKT-driftsmiljøer.

Kommunal- og distriktsdepartementet vil i samarbeid med Finansdepartementet og Justisdepartementet følge opp rapporten. Kartleggingen skal blant annet inngå som kunnskapsgrunnlag i en konseptvalgutredning for en nasjonal skytjeneste for ugradert, skjermingsverdig informasjon.

Se hele rapporten her