Ny giv for et aktivt, statlig eierskap

Regjeringen vil bruke det statlige eierskapet mer aktivt, fordi vi mener det er et viktig verktøy til å nå de store målene vi har satt oss. Vi skal bidra til å skape nye arbeidsplasser, øke investeringene på fastlandet, øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030 og ikke minst kutte klimagassutslippene. Men vi har dårlig tid. Vi må oppnå mye på kort tid for å lykkes med omstillingen. Ved å føre en mer aktiv eierskapspolitikk kan vi øke farten i det grønne skiftet. Vårt mål er at statlig kapital og eierskap skal bidra til utvikling av nye, grønne verdikjeder og nye, lønnsomme arbeidsplasser. Da må vi gripe mulighetene som ligger i et mer aktivt, statlig eierskap.  

Staten har direkte eierskap i 70 selskaper. Gjennom det statlige eierskapet er det blitt bygget opp betydelige verdier som kommer fellesskapet til gode. I dag eier staten om lag en tredjedel av verdiene på Oslo Børs. Totalt ligger markedsverdien på statens børsnoterte aksjeposter på over 900 milliarder kroner. Og bare i fjor fikk staten over 30 milliarder kroner i utbytte fra de børsnoterte selskapene vi eier. Eierskapet i unoterte selskaper kommer i tillegg. Med andre ord kan det statlige eierskapet bidra til å bygge store verdier, som igjen er positivt for næringsutviklingen i Norge og velferden for oss alle.

Vi står overfor store utfordringer i årene fremover. Vi må kutte utslipp. Utvikle grønne verdikjeder. Skape ny, bærekraftig vekst i hele landet. For å klare det må vi tenke nytt. Og vi må tenke smart. Det gjelder også det statlige eierskapet. Derfor har vi igangsatt arbeidet med en ny eierskapsmelding. Jeg har en pragmatisk tilnærming med meg inn i dette arbeidet. Om statlig eierskap er den beste løsningen for å bidra til at en ønsket endring oppnås, skal vi gripe den muligheten med begge hender. Dette handler ikke om at staten skal forsøke å plukke vinnere, men at staten skal bruke hele den næringspolitiske verktøykassen.

Privat eierskap er og vil forbli utgangspunktet for norsk næringsliv. Vi vil legge til rette for økte, private investeringer og vekst i hele landet. Men her er det ikke snakk om enten eller. En tydelig, langsiktig og aktiv statlig eier kan også bidra til å mobilisere privat kapital og investeringsvilje, og akselerere det grønne skiftet - en vinn-vinn situasjon.

Jeg vil understreke at det statlige eierskapet fortsatt skal utøves innenfor rammene som det over tid har vært bred politisk enighet om. Men også innenfor disse rammene er det rom for et mer aktivt eierskap. I arbeidet med ny eierskapsmelding vil vi se på hvordan statens aktive eierskap kan bidra til økt verdiutvikling i selskapene på en bærekraftig måte. Vi vil stille klare forventinger til selskapene og vil blant annet vurdere tema som klimamål, klimarisiko og klimarapportering.

Siden jeg tiltrådte som næringsminister har jeg skrevet ut flere notatbøker. Bøkene er fulle av innspill fra arbeidsfolk, gründere, bedriftseiere, tillitsvalgte og en rekke aktører fra arbeidsliv og næringsliv som jeg har møtt gjennom de siste månedene. Det er viktig for meg som næringsminister å få tilbakemeldinger direkte fra dem som har skoen på. Nå blar jeg om og er klar til å fylle flere sider. Eierskapsmeldingen skal svare på hvorfor og hva staten bør eie, samt hvordan staten skal utøve eierskapet. Og jeg ønsker alle innspill til arbeidet med ny eierskapsmelding velkommen. Dette handler om å forvalte de store verdiene som tilhører fellesskapet mer målrettet. Få fortgang i utviklingen av et bærekraftig samfunn. Og skape lønnsomme og grønne arbeidsplasser over hele landet.