Ekstra midler til tiltak for økt kunnskap og interesse for bærekraftig matproduksjon

I revidert nasjonalbudsjett for 2023 ble det bevilget en million kroner til opplysningstiltak i landbruket. Pengene skal brukes til en midlertidig tilskuddsordning som skal bidra til økt kunnskap og interesse for bærekraftig matproduksjon. Organisasjoner, institusjoner og kommuner har søkt på midlene, og nå annonseres prosjektene som vil få tilskudd.

– Dette er prosjekter som på hver sin måte løfter frem viktigheten av norsk landbruk. Tiltakene er spesielt rettet mot barn og unge, og skal bidra til økt kunnskap og interesse for bærekraftig matproduksjon. For å sikre et aktivt landbruk i framtida, må barn og unge lære om hva landbruket faktisk er for noe. Kunnskap gir grobunn for interesse, som igjen kan bidra til rekruttering, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad.

Landbruks- og matminister Geir Pollestad og Styreleder i Telemark Landbruksselskap Trude Flatland.
Landbruks- og matminister Geir Pollestad og Styreleder i Telemark Landbruksselskap Trude Flatland. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Prosjektene som innvilges tilskudd, er:

Telemark landbruksselskap

Telemark landbruksselskap har i samarbeid med Statsforvalteren i Vestfold og Telemark jobbet med prosjektet «Formidling av bærekraftig matproduksjon & omdømmebygging landbruk i Vestfold og Telemark». Prosjektet har resultert i en nettside om matproduksjon og sammenhengen mellom kosthold og bærekraft – som er blitt godt mottatt og brukt. Selskapet ønsker å utvikle et undervisningopplegg med utgangspunkt i denne nettsiden, til bruk i ungdomsskoler og videregående skoler.
Tilskudd: 225 000 kroner.

Skjetlein videregående skole

Tilskuddet dekker utgifter til prosjektplan der skolens lærere tilbyr et pedagogisk opplegg for elever på ungdomsskolen og elever som går restaurant- og matfag i videregående skole. Målgruppen er skoler i Trondheimsområdet, og har derfor et stort nedslagsfelt. Elevene inviteres inn til et pedagogisk opplegg i tilknytning til skolegårdsbrukets produksjoner. Målet er å skape interesse for utdanninger innen sektoren, inspirere til egen dyrking og vise betydningen av landbruk.
Tilskudd: 100 000 kroner.

Asker og Bærum kommune

Søknaden gjelder et omfattende samarbeidsprosjekt mellom Asker og Bærum kommune med både pedagogisk og praktisk innhold for skoleelever i kommunene – i samarbeid med besøksgårder. Det søkes om støtte til prosjektet «Gården som læringsarena», som bygger på erfaringer fra «Inn På Tunet». Målet er å legge til rette for samarbeid mellom skole og gårdbrukere, slik at skolelever får bedre kjennskap til verdiene ved landbruk og lokalt dyrket mat.
Tilskudd: 225 000 kroner.

Museum Nord

Søknaden gjelder tiltaket «GaiaDrøv» som er et formidlingskonsept og en vandreutstilling om sauens betydning i arktiske strøk, med fokus på Vesterålen og Nord-Norge. Målgruppen er først og fremst barn og unge i alderen 6-18 år. Hensikten er å skape interesse for landbruket, samt bidra til økt rekruttering og skape forståelse i befolkningen om bruk av utmarksbeite.
Tilskudd: 225 000 kroner.

Natur og Ungdom

Søknaden gjelder prosjektene Landbruksutvalget og Grønt Spatak. Landbruksutvalget er ment å skape økt interesse og kunnskap for ungdom om landbruk. De ønsker å videreutvikle utvalget gjennom ressursmateriell, kurs og nettverksutvikling. Grønt Spatak er et prosjekt hvor ungdom mellom 16-30 år får mulighet til å jobbe frivillig i ti dager i løpet av sommeren på en gård, seter eller med et beitelag. Gjennom mer kunnskap er målet å øke forståelsen for landbrukets betydning for naturmangfold og klima, og motarbeide polarisering (spesielt med hensyn til rovdyr).
Tilskudd: 225 000 kroner.