Endringar i representasjonsregelverket

Frå 1. januar 2018 trer endringar i reglane om tilsettes rett til representasjon i styrande organ i kraft.

Ei praktisk endring, er at partane lokalt (verksemd og tilsette) i større grad enn tidlegare kan inngå avtalar om unntak frå regelverket uten å måtte søkje om nemndsgodkjenning. Ei anna viktig endring er at Tvisteløsningsnemnda for arbeidsmiljølova tek over den avgjerdsretten Bedriftsdemokratinemnda tidlegare har hatt til å handsama saker etter regelverket. 

Til toppen