Endringer i den europeiske menneskerettskonvensjonen

Flere endringer i den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) trådte i kraft 1. august 2021.

Endringene kommer av at protokoll nr. 15 til konvensjonen trådte i kraft, men fører ikke til noen endringer i rettighetene som følger av EMK. 

EMD får klager fra personer som mener at de er blitt utsatt for brudd på EMK begått av Europarådets 47 medlemsstater. Protokoll nr. 15 inngår i en reformpakke som ble vedtatt på Brighton-konferansen om EMDs fremtid i 2012. Domstolen har i mange år hadde hatt en svært stor saksmengde og et betydelig etterslep. Norge ratifiserte protokollen 17. juni 2014. Protokollen trådte ikraft 1. august 2021 som følge av at alle Europarådets medlemsstater har gitt samtykke til å bli bundet av den.

Protokollen innebærer flere endringer i konvensjonens kontrollsystem. Blant annet forkortes fristen for å klage en sak inn for EMD fra seks til fire måneder etter at den siste nasjonale avgjørelsen i saken ble tatt. Aldersgrensen for dommere i EMD endres også, og det blir lettere for EMD å avvise saker som er av liten betydning.

Endringen i klagefristen trer først i kraft seks måneder etter at protokollen ellers trådte i kraft, det vil si 1. februar 2022. Den endrede klagefristen gjelder ikke for klager der siste avgjørelse etter konvensjonens artikkel 35(1) ble truffet før denne datoen.

Samtidig som protokollen trådte i kraft, ble endringer i menneskerettsloven som ble vedtatt som følge av at Norge ratifiserte konvensjonen i 2014, også satt i kraft. Endringen i menneskerettsloven innebærer at EMK med de endringene i konvensjonen som protokoll nr. 15 medfører, gjelder som norsk lov. Menneskerettsloven med EMK vedlagt på engelsk og i norsk oversettelse ligger på Lovdata.