Nyheter

Kortere klagefrist til Den europeiske menneskerettsdomstol

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

1. februar 2022 ble klagefristen til Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) redusert fra seks til fire måneder.

Endringen kommer som følge av protokoll nr. 15 til den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). Protokollen trådte i kraft 1. august 2021, men endringen i klagefristen trer først i kraft seks måneder etter at protokollen ellers trådte i kraft, det vil si 1. februar 2022. Den endrede klagefristen gjelder ikke for klager der siste avgjørelse etter konvensjonens artikkel 35(1) ble truffet før denne datoen. 

EMD får klager fra personer som mener at de er blitt utsatt for brudd på EMK begått av Europarådets 47 medlemsstater. Protokoll nr. 15 inngår i en reformpakke som ble vedtatt på Brighton-konferansen om EMDs fremtid i 2012. Domstolen har i mange år hadde hatt en svært stor saksmengde og et betydelig etterslep. Norge ratifiserte protokollen 17. juni 2014.

Protokoll 15 innebærer også at aldersgrensen for dommere i EMD er endret, og at det er blitt lettere for EMD å avvise saker som er av liten betydning.

Samtidig som protokollen trådte i kraft, ble endringer i menneskerettsloven som ble vedtatt som følge av at Norge ratifiserte konvensjonen i 2014, også satt i kraft. Endringen i menneskerettsloven innebærer at EMK med de endringene i konvensjonen som protokoll nr. 15 medfører, gjelder som norsk lov. Menneskerettsloven med EMK vedlagt på engelsk og i norsk oversettelse ligger på Lovdata.