Endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Kunnskapsdepartementet har 21. desember 2021 fastsatt endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager (finansieringsforskriften). Endringene gjøres som følge av Stortingets vedtak til statsbudsjettet for 2022 om å nedjustere pensjonspåslaget for private barnehager. Departementet har også fastsatt nye nasjonale satser.

I forslaget til statsbudsjettet for 2022 foreslo regjeringen Solberg å redusere pensjonspåslaget i driftstilskuddet til private ordinære barnehager fra 13 prosent til 11 prosent. På bakgrunn av dette forslaget ble det i oktober fastsatt endringer i finansieringsforskriften.

I tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet (Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022)) foreslo regjeringen Støre en ytterligere reduksjon i pensjonspåslaget til 10 prosent. Bakgrunnen for forslaget er at private barnehager har fått mer i pensjonstilskudd enn de har hatt i pensjonsutgifter. Regjeringens forslag er nå vedtatt av Stortinget, og det er derfor nødvendig å justere forskriften.     

Samtidig som pensjonspåslaget nedjusteres innføres det en toårig skjermingsordning for enkeltstående ordinære barnehager. Skjermingsordningen innebærer at enkeltstående barnehager får lengre tid til å tilpasse seg det nye pensjonstilskuddet. Påslaget for de enkeltstående nedjusteres til 12 prosent for tilskuddsåret 2022 og 11 prosent for 2023. Fra 2024 vil enkeltstående barnehager ha samme pensjonspåslag som øvrige barnehager på 10 prosent. Med enkeltståendebarnehage menes i denne sammenheng en barnehage som ikke inngår i en sammenslutning med to eller flere barnehager.

Fra 2022 utvides også søknadsordningen for alle private barnehager med høye pensjonsutgifter. Det tidligere kravet om "vesentlig" høyere pensjonsutgifter er fjernet, og for ordinære barnehager er ordningen utvidet til å gjelde pensjonsavtaler inngått før 1. januar 2019.

Kommunene må fastsette nye satser som følge av Stortingets vedtak. Dette må gjøres raskt slik at de private barnehagene får utbetalt riktig tilskudd i 2022. Departementet vil i samarbeid med Utdanningsdirektoratet følge opp forskriftsendringen med informasjon til kommunene.

Nye nasjonale satser for private barnehager

Departementet har også fastsatt justerte nasjonale satser for driftstilskudd til private barnehager. Disse satsene brukes av kommuner som ikke har egne kommunale barnehager som kan gi grunnlag for å beregne tilskuddssatser til private barnehager. I de justerte satsene er det tatt hensyn til nedjusteringen av pensjonspåslaget fra 1. januar 2022. I tillegg er det tatt hensyn til at maksimalprisen i barnehagen reduseres fra 3 315 kroner per måned til 3 050 kroner fra 1. august 2022. Ellers er det ikke gjort endringer sammenlignet med satsene som ble fastsatt i oktober. Beregningene av de nye satsene er gjennomført av Telemarksforsking på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.