Endringer i Helse og omsorgsdepartementet

I statsråd 17. januar ble det gjort i regjeringen. Åse Michaelsen ble utnevnt til ny eldre- og folkehelseminister, mens Bent Høies tittel blir helseminister.

Helseminister Bent Høie og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen
Helse- og omsorgsdepartementet ledes nå av to statsråder, helseminister Bent Høie og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

Eldre- og folkehelseministerens konstitusjonelle ansvar omfatter kommunale omsorgstjenester, herunder helse- og omsorgstjenester i institusjon og i hjemmet, personlig assistanse herunder praktisk bistand, opplæring, støttekontakt og brukerstyrt personlig assistent (BPA), samt støtte til pårørende. Statsråden er også ansvarlig for folkehelseområdet som omfatter blant annet helsefremmende og forebyggende arbeid både innen fysisk og psykisk helse, sosial ulikhet i helse, ernæring og mattrygghet, drikkevann, kosmetikk, alkohol-, narkotika- og tobakksforebygging, smittevern, strålevern og atomsikkerhet og miljørettet helsevern. Eldre- og folkehelseministeren vil gjennom avdelingens ansvar være ansvarlig for etatsstyringen av Strålevernet og Folkehelseinstituttet, faglig etatsstyring av Mattilsynet samt eierstyring av Vinmonopolet.

Helseministerens konstitusjonelle ansvar omfatter de øvrige saksområdene i departementet blant annet kommunale helsetjenester innen somatikk og psykisk helse, inklusive fastlegeordningen, fysioterapitjenester, helsestasjon- og skolehelsetjenesten og legemiddelomrtådet. Videre vil helseministeren ha ansvar for eierstyringen av spesialisthelsetjenesten, og arbeidet med rus og psykisk helsevern. Helseministeren vil være ansvarlig for etatsstyringen av Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, Statens helsetilsyn, Statens legemiddelverk, Bioteknologirådet, Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, Norsk pasientskadeerstatning, samt eierstyringen av de regionale helseforetakene og Norsk helsenett.

Som en følge av endringene i politisk ledelse ble det fra 1. februar gjennomført organisatoriske endringer i Helse- og omsorgsdepartementet. Kommunetjenesteavdelingen blir delt i Omsorgstjenesteavdelingen og Primærhelsetjenesteavdelingen. Omsorgstjenesteavdelingen vil blant annet ha hovedansvar for reformen "Leve hele livet". Helseministeren vil fortsatt være ansvarlig for reformens arbeid med å styrke helsetjenestene som ligger utenfor omsorgstjenesten.

Les mer om departementenes avdelinger og ansvarsområder

Til toppen