Nyheter

Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2022 fra Klima- og miljødepartementet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Oversikt over endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2022 fra Klima- og miljødepartementet.

Endringsforskrift som skjerper grenseverdier for svevestøv

Lokal luftkvalitet reguleres i forurensningsforskriften kapittel 7, der § 7-6 fastsetter grenseverdier for blant annet svevestøv i utelufta. Grenseverdiene er juridisk bindende. Endringen vil føre til at nivået for lovlig konsentrasjon av svevestøv i utelufta senkes.

Endring i Svalbardmiljøloven om tungoljeforbud i hele Svalbards territorialfarvann

Gjennom endringen av svalbardmiljøloven § 82 a lovfestes nå et generelt tungoljeforbud i hele Svalbards territorialfarvann fra 1. januar 2022. I dag gjelder det tungoljeforbud bare i verneområdene.

For fartøy som frakter kull eller stykkgods til eller fra Longyearbyen og Barentsburg, trer reglene i kraft først 1. januar 2024.

Bestemmelsen er utformet slik at den forbyr petroleumsbasert drivstoff med visse nærmere bestemte egenskaper knyttet til viskositet, tetthet og stivnepunkt, som defineres nærmere i forskrift gitt av departementet. Forskrift med disse tekniske definisjonene trer i kraft samme dato.