Strengere krav mot luftforurensning

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen senker grensene for hvor mye svevestøv som skal være tillatt i utelufta. Dette betyr at terskelen blir lavere for når det skal settes i gang tiltak for bedre luftkvalitet.

Mest luftforurensning fra veitrafikken
De viktigste kildene til dårlig luftkvalitet er partikler fra biltrafikk og veislitasje. Forurensning fra industri, skipsfart og vedfyring bidrar også negativt på luftkvaliteten. Foto: Snorre Tønset, Klima- og miljødepartementet.

– Ren luft er et livsviktig felles gode. Luftforurensning er det miljøproblemet i Norge som påvirker helsa vår mest. Når vi nå strammer inn kravene for hvor mye svevestøv som er lov i utelufta, er det viktig for både folkehelsa og miljøet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Dør for tidlig på grunn av dårlig luftkvalitet

Svevestøv er små, luftbårne partikler som varierer i størrelse og sammensetning, og som kan pustes inn. Rundt 1200 personer i Norge dør for tidlig hvert år på grunn av eksponering for fint svevestøv, anslår Det europeiske miljøbyrået (EEA).

Særlig for mennesker i risikogruppene kan luftpartikler være et alvorlig helseproblem. For enkelte kan det være livstruende.

– Vi ser at folkehelse står høyt oppe på dagsorden om dagen, og bedre luftkvalitet er viktig for både folks trivsel og helse. At terskelen nå senkes for hvor mye luftforurensning som tillates, betyr at vi tolererer mindre forurensning før det må settes inn tiltak, sier Espen Barth Eide.

En ekspertgruppe har vurdert hvordan strengere krav til mengde svevestøv vil påvirke samfunnet. De nye grenseverdiene for luftforurensning gjelder fra 1. januar 2022.

Kommunene bestemmer tiltak for bedre luftkvalitet

Det er ulik luftforurensning rundt om i Norge. Hvilke tiltak som egner seg best for å få bedre luftkvalitet, varierer lokalt.

Kommunene bestemmer derfor hvilke tiltak som skal settes inn. Miljødirektoratet følger opp at kommunene følger kravene.

Aktuelle tiltak mot luftforurensning kan være:

 • Miljøfartsgrenser.
 • Bedre vasking av veier og tunelltak for å fjerne støv.
 • Økt andel piggfrie dekk.
 • Mer utskifting fra eldre til nye vedfyringsovner.

Strengere krav for bedre luftkvalitet

De nye grenseverdiene har bakgrunn i en samlet anbefaling fra blant annet Miljødirektoratet, Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet om å skjerpe grenseverdiene for svevestøv.

Regjeringen endrer grenseverdiene i tråd med anbefalingen.

Fra 1. januar 2022 endres grenseverdiene til:

 • PM10: Årsmiddel: 20 mikrogram per kubikkmeter (µg/m3) – ned fra dagens 25 µg/m3.
 • PM10: Antall tillatte overskridelser av døgnmiddel på 50 µg/m3: 25 – ned fra dagens 30 µg/m3.
 • PM2,5: Årsmiddel: 10 µg/m3 – ned fra dagens 15 µg/m3.

Ordliste:

 • PM10: Partikler med aeorodynamisk diamenter under 10 mikrometer (µm)
 • PM2,5: Partikler med aeorodynamisk diamenter under 2,5 mikrometer (µm)
 • Årsmiddel: Gjennomsnittskonsentrasjon for et kalenderår.
 • Døgnmiddel: Gjennomsnittskonsentrasjon for et døgn.