Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2024 for Kunnskapsdepartementet

Her er en oversikt over viktige regelendringer fra 1. juli og 1. august på Kunnskapsdepartementets ansvarsområder.

Ny opplæringslov og forskrift

Ny opplæringslov ble vedtatt i juni 2023 og forskrift til loven ble fastsatt 3. juni i år. Lov og forskrift trer i kraft 1. august. Den nye opplæringsloven innebærer historiske utvidelser av rettighetene til elevene. De får rett til videregående opplæring til de har fullført, rett til å bytte utdanningsprogram hvis de ombestemmer seg, og mulighet til å ta flere fagbrev. Ny lov tydeliggjør at elevens beste skal være et grunnleggende hensyn ved handlinger og avgjørelser som gjelder elever. Utvidede rettigheter gjelder også for voksne som trenger opplæring.

Lov om endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Stortinget vedtok 11. juni 2024 lov om endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Lovendringene gjelder fra 1. august 2024. Endringene innebærer at det innføres regler om avverging av skade og bruk av fysisk inngripen i opplæringsloven og privatskoleloven. Loven innebærer videre at det i opplæringsloven blir lovfestet et krav om relevant lærerutdanning i hovedregelen om ansettelse i lærerstilling. Lovendringene innebærer også at det tydeliggjøres i opplæringsloven og privatskoleloven at det kun er de som er ansatt i en lærerstilling som kan ha faglig ansvar for opplæringen.

Forskrift om grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa

Ordningen med 12 timer gratis SFO i uka for elever på 1. og 2. trinn utvides til å også gjelde elever for på 3. trinn. Endringen ble fastsatt 13. mai, men vil tre i kraft 1. august sammen ny opplæringsforskrift.  

Forskrift om grunnskoleopplæring og videregående opplæring i Longyearbyen

21. juni 2024 fastsatte Kongen i statsråd ny forskrift om grunnskoleopplæring og videregående opplæring i Longyearbyen. Forskriften erstatter forskrift 17. juni 2022 om grunnskoleopplæring og videregående opplæring i Longyearbyen. Den nye forskriften tilpasser dagens forskrift til ny opplæringslov. og vil tre i kraft 1. august 2024.

Privatskoleloven og ny privatskoleforskrift

Flere av reglene i opplæringsloven gjelder også for skoler som er godkjent etter privatskoleloven. Samtidig med ny opplæringslov ble det derfor vedtatt endringer i privatskoleloven for å sikre nødvendig samsvar mellom lovene, i tillegg til enkelte andre mindre endringer. Av hensyn til sammenhengen mellom forskriftene, er det fastsatt en helt ny privatskoleforskrift som har fått samme struktur som den nye opplæringsforskriften. Endringene i loven og ny forskrift trer i kraft 1. august.

Endringer i privatskoleloven - ny tilskuddsmodell for private grunnskoler

Stortinget vedtok i juni 2024 endringer i privatskoleloven. Endringene er knyttet til innføringen av ny tilskuddsmodell for private grunnskoler. I tillegg er betegnelsen på godkjenningsgrunnlaget i § 2-1 andre ledd bokstav f endret fra «særskilt tilrettelagd opplæring for funksjonshemma» til «tilrettelagt opplæring for elevar med særskilte behov.» Lovendringene trer i kraft 1. juli 2024.

Endringer i økonomiforskrift til privatskoleloven

Kunnskapsdepartementet fastsatte 27. juni 2024 endringer i økonomiforskrift til privatskoleloven.  Forskriftsendringene gjelder innføringen av ny tilskuddsmodell for private grunnskoler, og trer i kraft 1. juli 2024.

Ny universitets- og høyskolelov

Stortinget vedtok 8. mars 2024 en ny universitets- og høyskolelov. Loven trer i kraft 1. august 2024. Den nye universitets- og høyskoleloven er oppdatert, tydeligere og bedre tilpasset særlige utfordringer i universitets- og høyskolesektoren. I den nye loven er det blant annet innstramminger i reglene om midlertidige ansettelser, en styrking av akademisk frihet og av norsk fagspråk og endringer i reglene om sensur og i reglene om nedleggelse av studiesteder.

Ny forskrift til universitets- og høyskoleloven

Kunnskapsdepartementet har 28. juni 2024 fastsatt ny forskrift til universitets- og høyskoleloven, universitets- og høyskoleforskriften, som samler en rekke tidligere forskrifter for sektoren. Dette er et ledd i Kunnskapsdepartementets arbeid for å forenkle og forbedre strukturen i regelverket for universiteter og høyskoler.

Forskriften trer i kraft 1. august 2024. Innholdsmessig er det først og fremst nye regler i kapittel 3 om undervisnings- og forskningsstillinger og om rekrutteringsstillinger. Universitetene og høyskolene er orientert gjennom brev.

Forskrift om generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning

1. august 2024 trer ny forskrift i kraft som regulerer saksbehandlingen knyttet til både ordinær godkjenning av utenlandsk høyere utdanning og til godkjenning av utenlandsk høyere utdanning etter den såkalte UVD-ordningen (som gjelder for søkere «uten verifiserbar dokumentasjon»). Utenlandske helsefaglige utdanninger vil nå også kunne bli vurdert etter UVD-ordningen. Det gjelder for eksempel sykepleier-, jordmor- eller tannlegeutdanninger.

Endringer i barnehageloven

Alle åpne barnehager har fått unntak fra kravet om å være et selvstendig rettssubjekt. Videre er det lovfestet en hjemmel for at departementet kan gi forskrift om unntak fra kravet om selvstendig rettssubjekt i særlige tilfeller. Departementet har i forskrift fastsatt unntak for barnehager som drives av sokn i Den norske kirke. I tillegg er det lovfestet hvilke krav i barnehageloven som gjelder for barnehager som driver uten kommunalt tilskudd.

Endringer i fagskoleloven

Stortinget vedtok 31. mai 2024 endringer i fagskoleloven, og de fleste endringene trer i kraft. 1. august 2024. Endringene innebærer at fagskoler skal kunne få institusjonsakkreditering. Det er også fastsatt en hjemmel for å gjøre unntak fra fagskoleregelverket. Andre endringer er at en søkere til fagskoleutdanning kan i særskilte tilfeller få dispensasjon fra kravet om fullført og bestått videregående opplæring for opptak til fagskoleutdanning, det er lovfestet en generell rett til permisjon fra studier, og innført et forbud mot negative konsekvenser for studenter som varsler om kritikkverdige forhold ved fagskolen.

Endringer i fagskoleforskriften

Som en oppfølging av endringene som er gjort i fagskoleloven, er det også fastsatt endringer i fagskoleforskriften. Flere regler om akkreditering, tilsyn og studiepoeng er flyttet fra forskriften til loven og gjelder fra 1.august.

Videre er det fastsatt vilkår for å få dispensasjon fra kravet om fullført og bestått videregående opplæring for opptak til fagskoleutdanning. Øvrige endringer i forskriften innebærer blant annet en opprydding og tydeliggjøring i dagens regler om behandling av personopplysninger, og en presisering om at det er den nasjonale klagenemnda som skal behandle klager over vedtak om inndragning, annullering og karantenetid ved bruk av falske dokumenter ved opptak og godkjenning av utenlandsk utdanning.

Endring i midlertidig forskrift om midlertidig godkjenning av ordinære barnehager og midlertidig tilskudd for enklere bosetting av fordrevne fra Ukraina og flyktninger

Kunnskapsdepartementet fastsatte 27. juni 2024 endring i midlertidig forskrift til barnehageloven. Endringen innebærer at barnehagelovens krav om organisering som selvstendig rettssubjekt ikke gjelder for ordinære barnehager som midlertidig øker antallet barnehageplasser etter forskriften og økningen fører til at eieren alene, sammen med nærstående eller selskap i samme konsern eier ordinære barnehager med til sammen 30 eller flere barn.

Endringen skal legge til rette for at flere barnehageeiere vil søke om midlertidig utvidelse av barnehagen i en situasjon der kommunen skal bosette mange fordrevne fra Ukraina og flyktninger. Forskriftsendringen trer i kraft 1. august 2024.