Et stort skritt videre for å nå vannmiljømålene

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

I dag lanserer klima- og miljøminister Espen Barth Eide de endelig godkjente vannforvaltningsplanene for 2022-2027. Planene innebærer at regjeringen øker ambisjonsnivået i vannforvaltningen, blant annet ved å styrke natur- og miljøhensyn i vassdrag som er påvirket av vannkraft.

Vannforvaltningsplanene er Norges helhetlige planer for vannmiljøet og vannforvaltningen, og skal ligge til grunn for alle sektorbeslutninger om vann. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og statssekretærer fra flere departementer presenterer oppdaterte og godkjente planer for 2022-2027 på Nasjonal Vannmiljøkonferanse, mandag 31.oktober.

- Regjeringens bidrag er at vi har økt ambisjonsnivået sammenliknet med 2016 på flere viktige områder, som vannkraft, akvakultur og jordbruk, sier Eide.

Regjeringen ønsker å styrke hensynet til natur og miljø i vassdrag som er påvirket av vannkraft. I de endelig godkjente planene har regjeringen derfor lagt opp til at det skal gjennomføres miljøforbedrende tiltak som kan gi krafttap, som slipp av minstevann, i 144 elvestrekninger. Sammenliknet med godkjenningen i 2016, er en rekke nye elvestrekninger nå godkjent med et høyere miljømål som forutsetter slike tiltak. Hvilke elvestrekninger dette gjelder fremgår av vedlegg 2 til departementets godkjenningsvedtak.

Oppdrettssektorens påvirkning er nå for første gang inkludert i vannforvaltningsplanene, som viser at dette er en hovedutfordring i flere vannregioner. Regjeringen vil derfor sette i gang tiltak som adresserer oppdrettssektorens påvirkning på vannmiljøet, blant annet utrede hvordan trafikklyssystemet påvirker arbeidet med å oppnå målene satt i kvalitetsnorm for villaks.

For å redusere påvirkningen fra jordbruket, er revisjon av gjødselregelverket høyt prioritert av regjeringen. I tillegg ble en rekordstor sum satt av til miljøordningene i jordbruksoppgjøret.

- Vann er grunnlaget for alt liv, og en ressurs vi må ta godt vare på i en verden der rent vann og naturmangfold er under press. Vannforvaltningsplanene er det viktigste verktøyet vi har for å ta vare på vannmiljøet, og med disse planene legger vi opp til 12 000 tiltak i norske elver, innsjøer og kystvann som samlet vil løfte miljøtilstanden betraktelig, sier klima- og miljøministeren. 

De oppdaterte vannforvaltningsplanene er resultat av en storstilt nasjonal innsats. 

- Fylkeskommunene har gjort en betydelig jobb i å revidere planene for hele landet, de har gjort viktige avveininger og har prioritert et forbedret vannmiljø. For Regjeringen har det vært viktig og støtte opp under den jobben, og jeg er glad for at vi nå kan godkjenne nye, forbedrede planer for alle landets fylker, sier Eide.

Vannforvaltningsplanene vil bidra til at Norge i større grad når vannmiljømålene frem mot 2027, og videre frem mot 2033. Fra dagens situasjon der 75% av naturlige norske elver, innsjøer og kystvann har god miljøtilstand, vil 85% ha god miljøtilstand etter gjennomføring av de nye planene. 

I departementets vedtak om endelig godkjenning av de regionalt vedtatte planene er regjeringens nye grep nærmere beskrevet. Vedtakene er i dag sendt vannregionmyndighetene, og er også tilgjengelige under.

- Jeg vil takke alle som har vært involvert i arbeidet med oppdateringen av planene. Rent vann og et rikt naturmangfold i Norges vann og vassdrag er en av våre viktigste nasjonale ressurser. Regjeringen skal gjøre vårt for å sikre effektiv gjennomføring, og jeg vil også ønske alle andre involverte lykke til med dette viktige arbeidet, sier klima- og miljøministeren.