Nyheter

Få offentlige byggherrer kontrollerer om innleie er lovlig

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

En rapport fra Proba Samfunnsanalyse viser at det få offentlige byggherrer som kontrollerer at bruken av innleie fra bemanningsforetak ligger innenfor regelverket. Et unntak er Statsbygg, som gjennomførte egne kontroller på sine prosjekter og fant at bare halvparten av entreprenørene kunne dokumentere at innleien var lovlig.

Proba Samfunnsanalyse har på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet i perioden oktober-desember 2021 kartlagt hvordan offentlige byggherrer følger opp bruken av innleie fra bemanningsforetak på sine prosjekter. De fleste offentlige byggherrer stiller seriøsitetskrav i kontraktene, men kun en mindre andel stiller spesifikke krav knyttet til bruken av innleie fra bemanningsforetak. Vanligvis kontrollerer ikke byggherrene om deres entreprenører benytter innleie på en måte som ligger innenfor regelverket. Rapporten tyder på at prosjektledere hos byggherrene har lite oppmerksomhet rettet mot dette.

Mange av de offentlige byggherrene opplever deler av regelverket om innleie som vanskelig å benytte i praksis. Det gjelder blant annet forståelsen av hva som er et midlertidig behov for arbeidskraft. En gjennomgående tilbakemelding fra byggherrene er at det er behov for at lovverket klargjøres og at Arbeidstilsynet kobles tettere på både når det gjelder tolking av loven, kompetanseheving og veiledning i enkeltsaker.

– Bruken av innleie i deler av byggenæringen er blitt alt for høy og det er behov for å tydeliggjøre og stramme inn regelverket på dette området. Derfor har vi nå sendt på høring en rekke tiltak for å endre regelverket på dette området, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

– Regjeringen har også startet arbeidet med en Norgesmodell med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser. Ved å bruke innkjøpsmakta kan det offentlige påvirke markedet gjennom å stille krav til blant annet arbeidsvilkår når vi kjøper tjenester, sier Tajik.