Offentlige byggherrers bruk og oppfølging av innleie fra bemanningsforetak

Proba Samfunnsanalyse har utarbeidet en rapport om bruken av innleie fra bemanningsforetak på prosjekter som offentlige byggherrer har ansvaret for. Kartleggingen dekker sivil og militær statsforvaltning samt kommunesektoren. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

De fleste offentlige byggherrer stiller seriøsitetskrav i kontraktene, men kun en mindre andel stiller spesifikke krav knyttet til bruken av innleie fra bemanningsforetak. Proba Samfunnsanalyse har kartlagt i hvilken grad det føres kontroll med at vilkårene for innleie er oppfylt. Rapporten viser at det få offentlige byggherrer som kontrollerer at bruken av innleie fra bemanningsforetak ligger innenfor regelverket. Et unntak er Statsbygg, som gjennomførte egne kontroller på sine prosjekter og fant at bare halvparten av entreprenørene kunne dokumentere at innleien var lovlig.

Svarene fra offentlige byggherrer viser at deler av regelverket om innleie oppleves som vanskelig å benytte i praksis. Det gjelder blant annet forståelsen av hva som er et midlertidig behov for arbeidskraft. Mange av de som er intervjuet mener det er behov for at lovverket klargjøres og at Arbeidstilsynet kobles tettere på både når det gjelder tolking av loven, kompetanseheving og veiledning i enkeltsaker.

Rapporten

Oppdragsgiver

Arbeids- og inkluderingsdepartementet