FAO: Det er presserende viktig å satse mer for å gjøre landbruket grønnere og mer robust!

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

FAOs Generaldirektør QU Dongyu advarte verdens ledere på FNs Klimakonferanse (COP 26) i Glasgow og understreket at vi ikke vil greie å utrydde sult innen 2030 gitt dagens utvikling.

– Dersom vi skal lykkes med å utrydde sult innen det neste tiåret, er det nødvendig med umiddelbar og forsterket global innsats, basert på innovative løsninger for produksjon, distribusjon og forbruk av mat, sa QU i et budskap til Sustainable Innovation Forum som ble arrangert i forbindelse med COP 26 9. november.

811 millioner mennesker globalt er underernærte, og dette antallet har økt det siste året. Klimakrisen er en av de sterke driverne bak denne negative utviklingen sammen med konflikt og andre humanitære kriser. Covid 19-pandemien har kommet på toppen av dette og gjort at vi er enda lenger unna målene for sult og matsikkerhet i 2030-agendaen. FAO mener at det er nødvendig å fremskynde innovasjon og teknologiutvikling for blant annet å motvirke ødeleggelsen av økosystemene og tap av biologisk mangfold for å trygge global matsikkerhet.

FAOs Generaldirektør QU Dongyu
FAOs Generaldirektør QU Dongyu. Foto: FAO

FAO har et viktig mandat i FN-systemet for å bekjempe sult og trygge matsikkerhet. Som en sentral kunnskapsorganisasjon på området leder FAO blant annet en rekke prosjekt og initiativ for bedre teknologiske løsninger og digital innovasjon innen mat og landbruk, herunder bruk av droner, satellittbilder og andre løsninger for måling/fjernobservasjon, samt mobilapplikasjoner som skal hjelpe småbønder til å øke produktiviteten og tilgangen til markeder. De har også innsats innrettet mot byer og mer urbane befolkninger og deres levekår.

En samlet fremstilling av FAOs innsats for grønt og klimarobust landbruk finnes i Green and climate resilient agriculture (fao.org). FAO legger en matsystemtilnærming til grunn for sin innsats når de jobber for å forbedre motstandskraften i matsystemene samtidig som klimagassutslipp kan reduseres og sentrale målsettinger om redusert avskoging, mindre matsvinn og mindre tap av biologisk mangfold kan nås. Her samarbeider også FAO tett med Global Environment Facility (GEF), Det grønne klimafondet og andre store internasjonale finansinstitusjoner og partnere for å bidra til at en rekke land i verden får bistand til å takle utfordringer for matsystemet og miljøet.