Forsvarsministerens innledning til overleveringen av Fokus 2017

Denne innledningen holdt forsvarsminister Ine Eriksen Søreide før hun fikk overrakt E-tjenestens åpne vurdering for 2017 fra sjef Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide innleder under fremleggingen av FOKUS2017
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide innleder under fremleggingen av FOKUS2017 Foto: Asgeir Spange Brekke, FD

Kjære alle sammen,

Velkommen til den årlige fremleggelsen av Etterretningstjenestens åpne vurdering. Dette er det syvende året at vurderingen gjøres tilgjengelig for offentligheten. I år kommer den også i ny språkdrakt. For første gang skrives vurderingen på nynorsk.

Hensikten med de åpne vurderingene har vært – og er - å bidra til en bredere offentlig debatt om de mange sikkerhetsutfordringer vi som nasjon står overfor, og vurderingene blir stadig mer etterspurte. Gjennom Fokus-rapportene har tjenesten gjort sine vurderinger tilgjengelige for et bredt spekter av myndighetsorganisasjoner, private aktører og offentligheten generelt.

Forsiden på årets Fokus-rapport illustrerer på en god måte noen av Norges kjerneutfordringer. Vår sikkerhet er i økende grad vevd sammen med andres sikkerhet, og vi er i økende grad avhengige av det digitale rom. Internasjonalisering og globalisering har bidratt til enorm global og nasjonal verdiskapning. Men det innebærer også at geografisk avstand har langt mindre å si enn før for hvilke trusler som kan ramme oss. I tillegg smelter gamle og nye trusler sammen, og stikkordene for utviklingen er uforutsigbarhet og usikkerhet. Økt forståelse og kunnskap er en forutsetning, og her spiller E-tjenesten en nøkkelrolle.

I dag markerer vi også E-tjenestens 75-årsjubileum. Det er en rivende utvikling tjenesten har gjennomgått siden den spede begynnelse i eksil i London.

I dag har vi en svært moderne og kompetent utenlandsetterretningstjeneste, og det ligger mye trygghet i at tjenesten er våre øyne og ører.

Både den sikkerhetspolitiske og teknologiske utviklingen tilsier at dette blir viktigere og viktigere oppgave. Den militære aktiviteten i våre nærområder har økt, og blitt mer teknologisk avansert. Forholdet mellom Russland og vestlige land og Russland er forverret siden den ulovlige russiske anneksjonen av Krim i 2014, og destabiliseringen av Øst-Ukraina. Det er også store uløste utfordringer knyttet til svake stater, terrorisme og det digitale rom.

Dette øker behovet for en relevant og effektiv nasjonal etterretningstjeneste. Regjeringen har i denne perioden gjennomført en betydelig styrking av E‑tjenesten, langt ut over det som lå i planene for den samme perioden. Store deler av økningen er knyttet til oppgradering av tjenestens innhentingskapasiteter. Dette er nødvendig for å holde tritt med den teknologiske utviklingen.

Da vi møttes her i fjor, fortalte jeg at regjeringen var i ferd med å nedsette Lysne II-utvalget for å utrede digitalt grenseforsvar. Utvalget leverte sin rapport i fjor høst, og den har nå vær på høring. Høringsfristen gikk ut 20. januar, og vi holder nå på å gjennomgå høringsuttalelsene. Vi ser det som en utfordring av informasjon E-tjenesten allerede har tilgang til i dag, flytter seg kanaler – nærmere bestemt fiberkabler - der tjenesten ikke har tilgang i dag. Nær sagt all kommunikasjon går i dag i fiberkabler.

I den nye langtidsplanen legges det opp til en ytterligere styrking av E-tjenesten. Dette vil legge grunnlaget for at tjenesten skal kunne ivareta oppgavene sine i en situasjon med økt usikkerhet. Det legges opp til en betydelig økning av E-tjenestens budsjetter. Dette vil gi tjenesten økt kapasitet og kompetanse, og evne til å opprettholde relevansen.

Selv i en global tidsalder er det norske nærområder som er viktigst for vår sikkerhet. Det er økende aktivitet i nordområdene, både av kommersiell og militær karakter. Den militære og politiske utviklingen i Russland understreker behovet for å opprettholde en etterretningstjeneste med fokus på Russland og russisk militær aktivitet i våre nærområder.

Men E-tjenesten er også en helt avgjørende komponent for at vi kan løse oppdrag i internasjonale operasjoner.

Norge kan fra 2017 seile to maritime overvåkningsfartøy i nordområdene – Marjata og Eger. Ambisjonsøkningen for E-tjenesten må også ses i sammenheng med regjeringens satsning på nye maritime patruljefly og nye ubåter. Dette vil gi Norge bedre situasjonsoversikt og evne til krisehåndtering i våre nærområder.

Jeg ser fram til å motta og lese årets vurdering. Med det gir jeg ordet til sjef for Etterretningstjenesten, Morten Haga Lunde.

Hele rapporten kan leses her: https://forsvaret.no/fokus

Til toppen