Nyheiter

Føreslår å forlenge mellombels koronalov for barnevernet og fylkesnemnda

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

For å avhjelpe konsekvensar av utbrotet av covid-19, fremjar departementet forslag for Stortinget om å forlenge «midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevern og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19».

Lova blei oppheva 10. november 2021. Departementet føreslår at lova blir vedtatt på nytt med varigheit til 1. juli 2022.

Covid-19 er ein trussel mot folkehelsa. Smitteutviklinga den seinare tida viser at det på kort varsel kan bli aktuelt å innføre strengare smittverntiltak, både regionalt og nasjonalt. Kunnskapen om den nye varianten omikron er framleis usikker, og det er nyleg innført ein rekke nasjonale smitterverntiltak for å forsinke og avgrense spreiing av omikron.

Smitteverntiltak kan hindre ordinær saksavvikling i fylkesnemndene og drift i barnevernet også i tida framover. Departementet meiner derfor det er naudsynt å vidareføre reglane om fjernmøte og delvis skriftleg sakshandsaming i fylkesnemnda, for at fylkesnemnda fortsett kan handsama saker på ein trygg og forsvarleg måte og samstundes ta omsyn til smittevern.

Det er òg naudsynt å vidareføre dei mellombelse reglane om flytting av eit barn frå ein institusjon på grunn av covid-19 og moglegheita for digitale tilsyns- og oppfølgingssamtaler. Dette er viktige rettstryggleiksgarantiar for barn i fosterheim og institusjon.

Barnevernet og fylkesnemnda skal nytte barnevernlovas ordinære føresegner dersom det er mogleg. Den mellombelse lova kan berre nyttast når det er naudsynt på grunn av covid-19 og når lovas strenge vilkår er oppfylt.

Det var støtte i høyringa til å forlengje lova på grunn av den usikre smittesituasjonen. Departementet føreslår å forlengje reglane til 1. juli 2022. Dersom konsekvensane av utbrotet av covid-19 endrar seg, og det ikkje lenger er behov for lova, vil Stortinget kunne oppheve lova på eit tidlegare tidspunkt.