Foreslår endringer i støtteordningene

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen viderefører kompensasjonsordningen for næringslivet ut februar og innfører regler om tilbakebetaling av tilskudd.

– Jeg har hatt tett kontakt med partene i arbeidslivet, og har besøkt berørte bedrifter både i Tromsø, Hemsedal, Trysil, Drammen, Bergen, Trondheim og Oslo. De har gitt oss innspill til hvordan de økonomiske ordningene treffer og kan forbedres. Disse tar vi med oss, og derfor gjør vi noen endringer i ordningene, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Forlenger kompensasjonsordningen ut februar

Den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet er en bred tilskuddsordning. Denne forlenges nå ut februar.

– Vi forlenger ordningen fordi vi ønsker mest mulig forutsigbarhet for bedriftene. I tillegg har vi varslet at kompensasjonsordningen åpner i slutten av januar. Jeg vil oppfordre alle som vil søke om å forberede sine søknader og sende dem inn med en gang det åpner. Bedrifter som har papirene i orden, vil kunne få penger på konto innen et par dager, sier Vestre.

Bedrifter som ikke i tilstrekkelig grad omfattes av kompensasjonsordningen, kan søke midler gjennom den kommunale kompensasjonsordningen. Regjeringen foreslår å styrke denne med ytterligere 500 millioner kroner. Les mer om alle ordningene her.

Foreslår å stille krav til tilbakebetaling ved overskudd

Regjeringen foreslår også at tilskudd fra den generelle kompensasjonsordningen i visse tilfeller skal tilbakebetales. Dette skal bare gjelde tilskudd fra og med november 2021.

– Dette er fellesskapets midler. Derfor vil vi stille krav til bedrifter om å betale tilbake tilskudd dersom de går i overskudd. Dette har vi fått flere tilbakemeldinger på, og vi vil se på noen tilpasninger av regelverket, sier næringsministeren.

Basert på innspill under høringen og fra møter med næringslivet, ser regjeringen på tilpasninger av overskuddsregelen. For eksempel vurderes det om bedrifter kan trekke fra underskudd de hadde i 2020, og om minstebeløpet for overskudd skal heves fra forslaget på 5000 kroner. Regjeringen kommer til å stille krav om at tilskudd skal være tilbakebetalt før bedriften vedtar eller gjør utdelinger.

Regjeringen foreslår også å gjeninnføre støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer fra og med desember 2021. Denne ordningen vil gjelde til og med juni 2022.

Dette er ordningene:

Kompensasjonsordningen for næringslivet

Ordningen som dekker faste, uunngåelige kostnader videreføres for november 2021 og frem til og med februar 2022.

  • Tilskudd gis til foretak som har hatt et stort omsetningsfall, og skal bidra til å dekke faste, uunngåelige kostnader.
  • For tilskuddsperiode november og desember 2021 vil det være mulig å søke i slutten av januar, med forbehold om tilslutning fra Stortinget.
  • Det er dette tilskuddet som er omfattet av tilbakebetalingskravene.

Kompensasjon for tapt varelager

Regjeringen gjeninnfører ordningen med kompensasjon for tapt varelager for desember 2021 og januar 2022.

  • Tapt varelager kan kompenseres selv om det har vært donert til veldedig formål. Bedriftene må huske dokumentasjon, og være klar over skatte- og avgiftsmessige konsekvenser.
  • Bedriftene som omfattes kan få kompensert opptil 100 prosent av anskaffelseskostnadene til varelageret.

Støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer

Støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer foreslås gjeninnført for perioden desember 2021 til ut juni 2022.

  • Tilskudd gis til store publikumsåpne arrangementer av nasjonal/regional verdi som er avlyst eller nedskalert som følge av råd og pålegg fra myndighetene i forbindelse med pandemien.
  • Målgruppen for ordningen vil være arrangør/medarrangør av slike arrangementer som i tidligere perioder.
  • Maksimalt tilskuddsbeløp foreslås å bli på maksimalt på 60 prosent av faktisk underskudd som følge av avlysning eller nedskalering.
  • Regjeringen foreslår justeringer i inngangskriteriet i ordningen, herunder at kravet om forventet antall besøkende på minst 200 personer på arrangementer settes ned til 100 personer.