Støtteordninger for næringsliv og kultur

På denne siden finner du oppdatert informasjon om støtteordninger og økonomiske tiltak for næringsliv og kultur i forbindelse med koronasituasjonen.

Støtteordninger

Kompensasjonsordningen

Den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet blir gjenåpnet for perioden november 2021 til og med februar 2022, med noen justeringer. 

Søknadsportalen for kompensasjonsordningen åpner mot slutten av januar. Virksomheter vil i første omgang kunne søke om tilskudd for november og/eller desember 2021.

Makstak for støtte

Ordningen vil omfatte bedrifter som har hatt et omsetningsfall på 30 prosent eller mer, sammenliknet med 2019.

Ordningen legges om slik at tilskuddsperioden er én måned av gangen. Maksimal utbetaling vil tilsvare 7,5 millioner kroner for henholdsvis november og desember. Derfor kommer departementet med nærmere regler om beregning av makstaket.

Krav for å beholde tilskuddet – utbyttebegrensning og tilbakebetaling ved overskudd

Regjeringen vil foreslå regler om at foretak som går med overskudd året sett under ett, må tilbakebetale tilskudd som mottas, og at foretak ikke har mulighet til å gjøre utdelinger før tilskuddet er tilbakebetalt. Dette vil bare gjelde tilskudd for tilskuddsperioder fra og med november 2021.

Mer informasjon kommer: Kompensasjonsordning.no

Departement: NFD

Regjeringen har foreslått å innføre en ny lønnsstøtteordning for desember 2021 og januar-februar 2022.  Det forventes at søknadsportalen kan åpne i løpet av februar, og at de første utbetalingene kommer da. Skatteetaten skal forvalte ordningen.

Les mer:
Ny lønnsstøtteordning - oppdatert informasjon
Lov om lønnsstøtte (Prop. 47 L (2021–2022))

Nedforstående gjelder ordning med utløpt søknadsfrist.

Makstak for støtte:

Maksbeløp per virksomhet og konsern er satt til:

  • 9,4 millioner kroner for perioden 15. mars–30. april 2021 og
  • 12,5 millioner kroner for perioden 1. mai–30. juni 2021.

Gjelder for perioden:

Gjelder for arbeidsgivere som tar tilbake egne ansatte fra permittering i perioden 15. mars til 31. august 2021.

Mer informasjon:

Søknadsportalen på Skatteetatens nettsider

Departement: FIN

Regjeringen foreslår en ny og forenklet ordning for utsatt innbetaling av skatter og avgifter. Den nye ordningen skal gjelde krav som forfaller i perioden mellom 1. januar og 31. mars 2022. Regjeringen foreslår samtidig å redusere forsinkelsesrenten for skatte- og avgiftskrav til 6 prosent. Les pressemeldingen.

Mer informasjon:

Skatteetaten

Departement: FIN

Makstak for støtte:

Lånegarantiordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetskrise som følge av koronapandemien. Lånene kan ha en løpetid på inntil seks år. 

Gjelder for perioden:

Ordningen er gjeninnført fra 17. desember 2021 og ut juni 2022.

Den forrige garantiordningen for lån til bedrifter gjaldt til 31. oktober 2021.

Mer informasjon:

Lånegarantiordningen - Eksfin

Departement: FIN

 

Makstak for støtte:

Statens obligasjonsfond tilbyr lån til ikke-finansielle selskaper, uavhengig av bransje. Kravet til nedre grense for akseptert rating er CCC+.

Gjelder for perioden:

Obligasjonsfondet er et midlertidig tiltak. Etter en oppbyggingsfase skal forvaltningen av fondet gradvis bygges ned. Dette vil skje i takt med at obligasjonene forfaller og ved salg når markedssituasjonen normaliseres.

Mer informasjon:

Statens obligasjonsfond

Deepartement: FIN

Makstak for støtte:

2,25 milliarder kroner fordeles til kommuner etter folketall. Alle kommuner får et minstebeløp på 250 000 kroner.

Mer informasjon:

Pressemelding fra KMD

Departement: KMD

Regjeringen foreslår å gjeninnføre støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer for perioden desember 2021 til ut juni 2022. Dette vil gi arrangører trygghet til å planlegge for arrangementer som sannsynligvis kan avholdes før sommeren.

Ordningen foreslås gjeninnført tilnærmet som før. Målgruppen for ordningen vil være arrangør/medarrangør av slike arrangementer som i tidligere perioder.

Regjeringen foreslår at kravet om forventet antall besøkende på minst 200 personer på arrangementer settes ned til 100 personer, slik at ordningen blir bedre tilpasset til dagens situasjon.

Formålet med ordningen har vært å bidra til at aktiviteten knyttet til store, publikumsåpne arrangement av regional eller nasjonal verdi, herunder messer og matfestivaler, kan gjenopptas så fort begrensninger om deltagerantall som følge av covid-19 oppheves.

Les mer om ordningen og søk om tilskudd her:
Støtteordning for store publikumsåpne arrangementer 2021 (innovasjonnorge.no)

Søknadsfristen for siste tilskuddsperiode i kompensasjonsordningen for utgifter til innreisekarantene var 31.10.2021. Det er derfor ikke lenger mulig å søke om kompensasjon.

Les mer:

Støtte til tapt varelager

Den 14. desember ble det klart at regjeringen innfører støtte til tapt varelager. Bedrifter som er direkte berørt av smitteverntiltakene, f.eks. bedrifter som opplever skjenkestopp, kan få dekket inntil 100 prosent av varer som går ut på dato fordi de ikke kan omsettes som følge av det målrettede smitteverntiltaket. Bedriften må ha hatt et omsetningsfall på 30 prosent eller mer, sammenliknet med 2019.

Varer som går ut på dato eller ikke holder salgbar kvalitet, kan gis bort til veldedig formål, og fortsatt gi rett til kompensasjon. Bedriftene skal dokumentere donasjonen.  Giver må imidlertid være oppmerksom på den skatte- og avgiftsmessige behandlingen av slike saker.

Kulturdepartementet har både en kompensasjonsordning og en stimuleringsordning for kultursektoren

Kompensasjonsordningen gjelder fra 1. november 2021 til 30. juni 2022. Stimuleringsordningen gjelder fra 8. desember 2021 til og med 31. mars 2022.

Informasjon om de to covid-19-støtteordningene for frivillighets- og idrettsfeltet: Midlertidig tilskudd til frivillighetssektoren og Tilskuddsordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren.

Arbeidsliv: velferdsordninger

Regjeringen har iverksatt en rekke ordninger og regelverksendringer for både arbeidstakere, arbeidsgivere og selvstendig næringsdrivende i forbindelse med koronautbruddet.  

Les mer