Støtteordninger for næringsliv og kultur

På denne siden finner du oppdatert informasjon om støtteordninger og økonomiske tiltak for næringsliv og kultur i forbindelse med koronasituasjonen.

Aktive støtteordninger

Kompensasjonsordningen

Den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet dekker inntil 85 prosent av faste, uunngåelige kostnader til foretak som har hatt omsetningsfall på 30 prosent eller mer, sammenliknet med 2019.

Tilskuddet til et foretak avhenger av hvor stort omsetningsfallet har vært.

Et foretak/konsern kan motta maksimalt få 4 millioner kroner i tilskudd for for november og februar, og 7,5 millioner kroner i tilskudd for desember og januar.

Fra november 2021 er det totale taket hevet fra 100 millioner kroner til 120 millioner kroner.

Fra november 2021 vil tilskudd helt eller delvis måtte betales tilbake dersom man gikk med overskudd på minst 50 000 kroner. Fra overskudd i 2021 vil man kunne trekke fra underskudd i 2020 og dersom dette blir mindre eller lik 50 000 kroner, oppstår det ikke noe tilbakebetalingskrav. En lignende regel vil gjelde for de som går med overskudd i 2022: Dersom man samlet har et underskudd i 2020 og 2021, kan dette trekkes fra overskuddet i 2022. Det vil også fra samme tidspunkt settes krav om at man må betale tilbake tilskudd dersom man foretar utdelinger, for eksempel utbytte, i et nærmere angitt tidsrom.

Alle søknader må bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører før de sendes inn.

Ordningen er rettighetsbasert og hjemlet i lov og forskrift. Ordningen ble forvaltet av Skatteetaten i perioden mars-august 2021, og Brønnøysundregistrene (Brreg) i perioden fra september 2020

Bedrifter kan søke og finne mer informasjon på www.kompensasjonsordning.no.

Departement: NFD

Lønnstøtteordningen gjaldt for foretak som har fall i omsetningen på grunn av smitteverntiltakene. Formålet med ordningen var å unngå å permittere ansatte. Endelig søknadsfrist for desember, januar og februar var 10. mai. 

Gjelder for perioden:

Ordningen gjaldt for desember 2021 og januar og februar 2022. 

Makstak for støtte:

  • Maksimalt 40 000 kroner per ansatt per støttemåned
  • Maksimalt 15 000 kroner per lærling per støttemåned
  • Maksimalt støttebeløp for foretaket er
    • 47 millioner kroner for desember 2021
    • 47 millioner kroner for januar 2022
    • 40 millioner kroner for februar 2022

Dette gjaldt også for konsern, uavhengig av om konsernet søker samlet eller hvert foretak for seg.

Mer informasjon:

Søknadsportalen på Skatteetatens nettsider

Departement: FIN

Stortinget vedtok våren 2022 en ny og forenklet ordning for utsatt innbetaling av skatter og avgifter. Ordningen gjaldt for krav som forfalt i perioden mellom 1. januar og 31. mars 2022. De utsatte kravene skal nedbetales avdragsvis innen utgangen av 2022.

Det påløper forsinkelsesrente på kravene i hele avdragsperioden. Forsinkelsesrenten ble redusert til 6 prosent frem til 31. mars 2022. Den er nå justert tilbake til normalt nivå, som for tiden er 8,5 prosent.

Departement: FIN

Makstak for støtte:

Lånegarantiordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetskrise som følge av koronapandemien. Lånene kan ha en løpetid på inntil seks år. 

Gjelder for perioden:

Ordningen er gjeninnført fra 17. desember 2021 og ut juni 2022.

Den forrige garantiordningen for lån til bedrifter gjaldt til 31. oktober 2021.

Mer informasjon:

Lånegarantiordningen - Eksfin

Departement: FIN

 

Makstak for støtte:

Statens obligasjonsfond tilbyr lån til ikke-finansielle selskaper, uavhengig av bransje. Kravet til nedre grense for akseptert rating er CCC+.

Gjelder for perioden:

Obligasjonsfondet er et midlertidig tiltak. Etter en oppbyggingsfase skal forvaltningen av fondet gradvis bygges ned. Dette vil skje i takt med at obligasjonene forfaller og ved salg når markedssituasjonen normaliseres.

Mer informasjon:

Statens obligasjonsfond

Deepartement: FIN

Makstak for støtte:

2,25 milliarder kroner fordeles til kommuner etter folketall. Alle kommuner får et minstebeløp på 250 000 kroner.

Mer informasjon:

Pressemelding fra KMD

Departement: KMD

Støtteordningen har åpnet for søknader.

Regjeringen har gjeninnført støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer for perioden desember 2021 til ut juni 2022. Dette vil gi arrangører trygghet til å planlegge for arrangementer som sannsynligvis kan avholdes før sommeren.

Ordningen gjeninnføres tilnærmet som før. Målgruppen for ordningen vil være arrangør/medarrangør av slike arrangementer som i tidligere perioder.

Kravet om forventet antall besøkende på minst 200 personer på arrangementer settes ned til 100 personer, slik at ordningen blir bedre tilpasset til dagens situasjon.

Formålet med ordningen har vært å bidra til at aktiviteten knyttet til store, publikumsåpne arrangement av regional eller nasjonal verdi, herunder messer og matfestivaler, kan gjenopptas så fort begrensninger om deltagerantall som følge av covid-19 oppheves.

Les mer om ordningen og søk om tilskudd her:
Støtteordning for store publikumsåpne arrangementer 2021 (innovasjonnorge.no)

Støtte til tapt varelager

Regjeringen gjeninnfører ordningen med kompensasjon for tapt varelager for desember 2021 og januar 2022.

Tapt varelager kan kompenseres selv om det har vært donert til veldedig formål.

Bedriftene må huske dokumentasjon, og være klar over skatte- og avgiftsmessige konsekvenser.

Bedriftene som omfattes kan få kompensert anskaffelseskostnadene til varelageret med fratrekk for normalt svinn.

Kompensasjon for tapt varelager kan søkes om i samme løsning som den generelle kompensasjonsordningen, kompensasjonsordning.no

Kultur- og likestillingsdepartementet har hatt både en kompensasjonsordning og en stimuleringsordning for kultursektoren.

Informasjon om de to covid-19-støtteordningene for frivillighets- og idrettsfeltet: Midlertidig tilskudd til frivillighetssektoren og Tilskuddsordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren.

Arbeidsliv: velferdsordninger

Regjeringen har iverksatt en rekke ordninger og regelverksendringer for både arbeidstakere, arbeidsgivere og selvstendig næringsdrivende i forbindelse med koronautbruddet.  

Les mer