Om kompensasjons- og stimuleringsordningene for kultur

Informasjon om kompensasjonsordningen og stimuleringsordningen, hvordan ordningene fungerer sammen og spørsmål og svar.

Stimuleringsordningen for kultursektoren forvaltes av Norsk kulturråd i samarbeid med Norsk filminstitutt. Lotteri- og stiftelsestilsynet har overtatt forvaltningen av kompensasjonsordningen for kultursektoren for perioden fra 1. november 2021 til 28. februar 2022.

Kompensasjonsordning for kultursektoren

Kompensasjonsordningen for kultursektoren har som formål å kompensere arrangører og underleverandører i kultursektoren for tap knyttet til avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer som følge av råd eller pålegg gitt av offentlige myndigheter i forbindelse med covid-19-utbruddet. Ordningen gjelder kun arrangementer som er, eller skulle ha vært, åpne for allmennheten. Er søker arrangør, må arrangementet i tillegg være billettert.

Ordningen er lagt om fra 1. november 2021 slik at både arrangører og underleverandører kan søke kompensasjon på bakgrunn av tapte inntekter fra kulturarrangementer. Ordningen er rettighetsbasert.

Nå er søknadsportalen åpnet

Forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer i perioden 1. november 2021 til 28. februar 2022 som følge av covid-19-utbruddet er godkjent av ESA og Lotteri- og stiftelsestilsynet åpnet søknadsportalen 1. april.

Søknadsfristen er 1. mai 2022. 

De viktigste endringene er:

  • Ordningen legger opp til større grad av automatisert saksbehandling enn tidligere.
  • Arrangørene vil nå kompenseres for tapte inntekter, ikke uunngåelige kostnader.
  • Ordningen gjelder for kulturarrangementer fra og med 1. november 2021.
  • Kompensasjonsgraden er økt fra 50 til 70 prosent.
  • Arrangører og underleverandører vil nå motta samme kompensasjonsgrad på 70 prosent.
  • Ordningen har nå fire kompensasjonsperioder i stedet for to, slik at flere vil kunne motta kompensasjon for desember.
  • Det er mulig å sitte igjen med overskudd i kompensasjonsperiodene, slik at ordningen tar hensyn til kultursektorens sesongbaserte økonomi. 
  • Billettselskaper er tatt inn i ordningen.
  • Alle som søker om mer enn 200.000 i perioden 1. november til 28. februar 2022 må levere bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Kostnaden til dette kompenseres med inntil 10.000 kroner.

Stimuleringsordning for kultursektoren

Stimuleringsordningen for kultursektoren har som formål å avhjelpe kultursektoren gjennom pandemien ved å stimulere til gjennomføring av kulturarrangementer innenfor gjeldende smitteverntiltak. Ordningen skal stimulere til økt aktivitet i hele arrangementets verdikjede.

Siste søknadsfrist for stimuleringsordningen var 27. januar 2022. Ordningen er nå avsluttet, og Kulturrådet er i sluttfasen med søknadsbehandlingen.

Ordningen kan gi støtte til billetterte kulturarrangementer som er åpne for allmennheten og som på grunn av myndighetspålagte krav eller begrensninger må redusere antall fysiske deltakere eller besøkende i forhold til en normalsituasjon.

Gjennom ordningen kan arrangører få et tilskudd på inntil 100 prosent av differansen mellom kostnader og inntekter, inkludert eventuell annen offentlig støtte knyttet til arrangementet, med tillegg av 3 prosent driftsmargin.

Kulturrådet fastsetter tilskuddsvedtak etter en helhetsvurdering der de særlig legger vekt på god geografisk spredning, mangfold av kulturuttrykk og at kulturtilbudet oppleves som tilgjengelig og relevant for publikum. Ingen har krav på å motta støtte fra ordningen.

Stimuleringsordningen åpner ikke for å gi støtte til arrangement som allerede er besluttet avlyst, eller som på vedtakstidspunktet er bekreftet at likevel ikke kan gjennomføres. Dersom arrangementet etter vedtak om bevilgning likevel blir avlyst og ikke kan gjennomføres på grunn av smittevernhensyn, vil man i stimuleringsordningen få dekket 95 prosent av de uunngåelige kostnadene i forbindelse med det avlyste arrangementet.

Kulturrådet har per 3. mars bevilget i overkant av 95 millioner kroner og behandlet ferdig om lag 1000 søknader til stimuleringsordningen for arrangementer som kom inn til søknadsfristen 27. januar. Fra og med 13. februar legger ikke offentlige smittevernpålegg lenger begrensninger på kulturarrangementer. Søknader som inneholder arrangementer både før og etter 13. februar vil bli behandlet på vanlig måte, men kun arrangementer som fant sted i perioden med smittevernpålegg kan motta støtte etter forskriften.

Det er satt av 300 millioner kroner til stimuleringsordningen for perioden 8. desember 2021 - 31. mars 2022.

Hvordan ordningene virker sammen

Kompensasjonsordningen og stimuleringsordningen skal treffe ulike behov, og ordningene baserer støtte på ulike ting.

Stimuleringsordningen dekker kostnader ved å gjennomføre et arrangement, mens kompensasjonsordningen gir kompensasjon for tapte inntekter.

Stimuleringsordningen skal bidra til at kulturaktører skal kunne gjennomføre arrangementer innenfor smittevernregler, mens kompensasjonsordningen skal kompensere for tap når et kulturarrangement har blitt stengt, avlyst eller nedskalert på grunn av smittevernregler.

Stimuleringsmidler skal i utgangspunktet kunne søkes på forhånd, mens kompensasjon nødvendigvis må søkes i ettertid. 

Man kan ikke motta tilskudd fra begge ordninger til samme arrangement.

Spørsmål og svar

Kan en søker shoppe mellom ordningene?

Et arrangement som gjennomføres nedskalert på grunn av smittevernpålegg kan ivaretas i begge ordninger, men man kan ikke motta tilskudd fra begge ordninger til samme arrangement.

Er arrangementet avlyst eller stengt kan man kun søke kompensasjonsordningen. 

Vil en arrangør få bedre resultat i den ene ordningen, og i så fall hvilken?

Ordningene baserer støtte på ulike premisser. Stimuleringsordningen dekker kostnader ved å få gjennomført et arrangement som er underlagt smittevernrestriksjoner. Kompensasjonsordningen dekker tapte inntekter knyttet til avlyste, stengte eller nedskalerte arrangementer.

Stimuleringsordningen er ikke rettighetsbasert, så søkerne har ingen garanti for å kunne motta tilskudd selv om de tilfredsstiller kriteriene i ordningen. Alle arrangementer og søkere er ulike, og det er ikke mulig å si noe generelt om hva som vil gi det gunstigste utfallet, men begge ordningene skal ivareta kulturaktørene på en god måte.

Lønner det seg å nedskalere, avlyse eller gjennomføre?

Stimuleringsordningen ble gjeninnført og kompensasjonsordningen ble forbedret fordi sektoren selv har ønsket det. Målet er at kulturaktører skal kunne gjennomføre arrangementer innenfor til enhver tid gjeldende smitteverntiltak, og at arrangører og underleverandører skal ivaretas dersom de blir rammet av avlysninger.

Ordningene skal både hjelpe aktører i kultursektoren gjennom pandemien, og sikre at vi har et levende kulturliv til tross for smittesituasjonen. Beslutningen om å gjennomføre eller avlyse må arrangørene ta selv.

Vil noen motta veldig høy støtte fra ordningene?

Det er støttetak i begge ordningene. I stimuleringsordningen er støttetaket knyttet til driftsmargin ved arrangementet. Dette betyr at man kan motta høye summer fra stimuleringsordningen dersom man har høy aktivitet i perioden, men man kan ikke sitte igjen med store overskudd. I kompensasjonsordningen er støttetaket 2,25 millioner kroner per foretak per måned, og det er støttetak knyttet til foretakets økonomi før pandemien brøt ut som hindrer overkompensasjon.