Om kompensasjons- og stimuleringsordningene for kultur

Informasjon om kompensasjonsordningen og stimuleringsordningen, hvordan ordningene fungerer sammen og spørsmål og svar.

Norsk kulturråd forvalter kompensasjonsordningen for kultursektoren. For perioden 1. november 2021 til 28. februar 2022 vil Lotteri- og stiftelsestilsynet overta forvaltningen av kompensasjonsordningen for kultur. Stimuleringsordningen forvaltes av Norsk kulturråd i samarbeid med Norsk filminstitutt.

Kompensasjonsordning for kultursektoren

Kompensasjonsordningen for kultursektoren har som formål å kompensere arrangører og underleverandører i kultursektoren for tap knyttet til avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer som følge av råd eller pålegg gitt av offentlige myndigheter i forbindelse med covid-19-utbruddet. Ordningen gjelder kun arrangementer som er, eller skulle ha vært, åpne for allmennheten. Er søker arrangør, må arrangementet i tillegg være billettert.

Ordningen er besluttet lagt om fra 1. november slik at både arrangører og underleverandører skal kunne søke kompensasjon på bakgrunn av tapt omsetning fra kulturarrangementer. Kompensasjonsgraden settes til 70 prosent. Det vil være mulig å ha et overskudd fra arrangementer i selskapet, men ikke mulighet til å ta ut utbytte. 

Ordningen er rettighetsbasert, og vil i første halvår 2022 ha en ramme på 400 millioner kroner.

Departementet inviterer kulturbransjen til et høringsmøte 7. januar. Utkast til forskriften ble sendt på høring 22. desember med høringsfrist 11. januar kl. 1500. Deretter må ESA godkjenne utkastet før forskriften kan tre i kraft. På grunn av statsstøttereglene gjelder forskriften i første omgang fram til 28. februar 2022, men etter det vil ordningen gjelde i en ny periode fram til 30. juni 2022.

Her finner du høringssaken med utkast til forskrift: 

Stimuleringsordning for kultursektoren

Stimuleringsordningen for kultursektoren har som formål å avhjelpe kultursektoren gjennom pandemien ved å stimulere til gjennomføring av kulturarrangementer innenfor gjeldende smitteverntiltak. Ordningen skal stimulere til økt aktivitet i hele arrangementets verdikjede.

Søknadsfristen for stimuleringsordningen er 27. januar 2022 kl 13.00, se mer informasjon på nettsiden til Kulturrådet.

Ordningen kan gi støtte til billetterte kulturarrangementer som er åpne for allmennheten og som på grunn av myndighetspålagte krav eller begrensninger må redusere antall fysiske deltakere eller besøkende i forhold til en normalsituasjon.

Gjennom ordningen kan arrangører få et tilskudd på inntil 100 prosent av differansen mellom kostnader og inntekter, inkludert eventuell annen offentlig støtte knyttet til arrangementet, med tillegg av 3 prosent driftsmargin.

Kulturrådet fastsetter tilskuddsvedtak etter en helhetsvurdering der de særlig legger vekt på god geografisk spredning, mangfold av kulturuttrykk og at kulturtilbudet oppleves som tilgjengelig og relevant for publikum. Ingen har krav på å motta støtte fra ordningen.

Stimuleringsordningen åpner ikke for å gi støtte til arrangement som allerede er besluttet avlyst, eller som på vedtakstidspunktet er bekreftet at likevel ikke kan gjennomføres. Dersom arrangementet etter vedtak om bevilgning likevel blir avlyst og ikke kan gjennomføres på grunn av smittevernhensyn, vil man i stimuleringsordningen få dekket 95 prosent av de uunngåelige kostnadene i forbindelse med det avlyste arrangementet.  

Stimuleringsordningen vil gjelde for perioden fra 8. desember 2021 til 31. mars 2022, og får dermed virkning tilbake i tid. Ordningen vil ha samme innretning som i forrige periode. Det er satt av 300 millioner kroner til stimuleringsordningen for første kvartal 2022.

Hvordan ordningene virker sammen

Kompensasjonsordningen og stimuleringsordningen skal treffe ulike behov, og ordningene baserer støtte på ulike ting.

Stimuleringsordningen dekker kostnader ved å gjennomføre et arrangement, mens kompensasjonsordningen gir kompensasjon for tapte inntekter.

Stimuleringsordningen skal bidra til at kulturaktører skal kunne gjennomføre arrangementer innenfor smittevernregler, mens kompensasjonsordningen skal kompensere for tap når et kulturarrangement har blitt stengt, avlyst eller nedskalert på grunn av smittevernregler.

Stimuleringsmidler skal i utgangspunktet kunne søkes på forhånd, mens kompensasjon nødvendigvis må søkes i ettertid. 

Man kan ikke motta tilskudd fra begge ordninger til samme arrangement.

Spørsmål og svar

Kan en søker shoppe mellom ordningene?

Et arrangement som gjennomføres nedskalert på grunn av smittevernpålegg kan ivaretas i begge ordninger, men man kan ikke motta tilskudd fra begge ordninger til samme arrangement.

Er arrangementet avlyst eller stengt kan man kun søke kompensasjonsordningen. Underleverandører kan kun søke kompensasjonsordningen, og ikke stimulering. Departementet forbedrer nå kompensasjonsordningen. Dette påvirker samspillet mellom de to ordningene. Departementet jobber med å finne ut av detaljene i kompensasjonsordningens innretning, og vil sende utkastet til forskrift på høring. 

Vil en arrangør få bedre resultat i den ene ordningen, og i så fall hvilken?

Ordningene baserer støtte på ulike premisser. Stimuleringsordningen dekker kostnader ved å få gjennomført et arrangement som er underlagt smittevernrestriksjoner. Kompensasjonsordningen dekker tapte inntekter knyttet til avlyste, stengte eller nedskalerte arrangementer.

Stimuleringsordningen er ikke rettighetsbasert, så søkerne har ingen garanti for å kunne motta tilskudd selv om de tilfredsstiller kriteriene i ordningen. Alle arrangementer og søkere er ulike, og det er ikke mulig å si noe generelt om hva som vil gi det gunstigste utfallet, men ordningene utfyller hverandre godt. Begge ordningene skal ivareta kulturaktørene på en god måte.

Lønner det seg å nedskalere, avlyse eller gjennomføre?

Stimuleringsordningen gjeninnføres og kompensasjonsordningen forbedres fordi sektoren selv har ønsket det. Målet er at kulturaktører skal kunne gjennomføre arrangementer innenfor til enhver tid gjeldende smitteverntiltak, og at underleverandører skal ivaretas dersom de blir rammet av avlysninger.

Ordningene skal både hjelpe aktører i kultursektoren gjennom pandemien, og å sikre at vi har et levende kulturliv til tross for smittesituasjonen. Alle arrangementer er ulike. Beslutningen om å gjennomføre eller avlyse må arrangørene ta selv.

Vil noen motta veldig høy støtte fra ordningene?

Det er støttetak i begge ordningene. I stimuleringsordningen er støttetaket knyttet til driftsmargin ved arrangementet. Dette betyr at man kan motta høye summer fra stimuleringsordningen dersom man har høy aktivitet i perioden, men man kan ikke sitte igjen med store overskudd.