Om covid-19-støtteordninger for frivillighet og idrett

Informasjon om de to covid-19-støtteordningene for frivillighets- og idrettsfeltet under pandemien.

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter støtteordningene for frivillighets- og idrettssektoren.

To støtteordninger

Det er i 2022 to covid-19-ordninger for idretten og frivilligheten. Tilskuddsordning for frivillig sektor som følge av covid-19  og Tilskuddsordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren.

Formålet er å støtte opp under frivillighetspolitiske mål om bred deltakelse og mangfold og avhjelpe sektoren gjennom den pågående covid-19-krisen.

Søknadsfristen for perioden 1. november – 31. desember 2021 var 18. januar 2022.

Regjeringen har besluttet å forlenge de to covid-19 støtteordningene for idrett og frivillighet fram til og med juni 2022. For å komme raskt i gang med ordningene legges det opp til to søknadsperioder. Den første vil gjelde fra 1. januar – 31. mars med søknadsfrist 20. april.

Fakta om ordningene

Begge ordningene forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet og krever registrering i Frivillighetsregisteret.

Begge ordninger dekker inntektsbortfall ("mindreinntekter"), i tillegg til merkostnader som følge av råd, anbefalinger eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med covid-19-utbruddet.

Det er for perioden 1. januar – 31. oktober 2021 utbetalt eller gitt tilsagn om støtte på 1,4 milliarder kroner gjennom de to ordningene.

Regjeringen har satt av 600 millioner kroner til forlengelse av ordningene for første halvår av 2022.

Ordningene som gjelder fra 1. januar 2022 er nå godkjent av ESA.

Tilskuddsordning for frivillig sektor som følge av covid-19 

Formålet med denne ordningen er å stimulere til aktivitet i frivillige organisasjoner og avhjelpe organisasjonene gjennom covid-19-krisen. Ordningene gir støtte til både arrangementer og aktiviteter.

Organisasjonene kan søke om støtte til å dekke merkostnader og mindreinntekter som følge av myndighetspålagte råd og pålegg i forbindelse med covid-19-utbruddet. Merkostnadene må knyttes direkte til smitteverntilpasninger. Mindreinntekter er differansen mellom inntekter fra tidligere avholdt og sammenlignbart arrangement/aktivitet og de faktiske inntektene fra arrangementet/aktiviteten.

Dekningsgraden er 70 prosent for både avholdt og avlyst aktivitet/arrangement.

Søknadene behandles fortløpende og utbetales puljevis. Søknadsfristen for perioden 1. januar – 31. mars er 20. april.

Tilskuddsordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren

Formålet med denne ordningen er å legge til rette for at idrettsarrangement det er stor interesse for i den norske befolkningen skal kunne gjennomføres i en pandemisituasjon. Ordningen gjelder for seriespill på øverste nivå i lagidrettene, samt OBOS-ligaen i fotball, norgesmesterskap for seniorer, europa- og verdensmesterskap for seniorer og europa- og verdenscuparrangement for seniorer.

Gjennom ordningen kan arrangør søke om støtte til å dekke merkostnader og mindreinntekter som følge av myndighetspålagte råd og pålegg i forbindelse med covid-19-utbruddet. Merkostnadene må knyttes direkte til smitteverntilpasninger. Mindreinntekter er differansen mellom inntekter fra tidligere avholdt og sammenlignbart arrangement og de faktiske inntektene fra arrangementet.

Dekningsgraden er 70 prosent for både avholdt og avlyst arrangement.

Søknadene behandles fortløpende og utbetales puljevis. Søknadsfristen for perioden 1. januar – 31. mars er 20. april.