Om covid-19-støtteordninger for frivillighet og idrett

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Informasjon om de to covid-19-støtteordningene for frivillighets- og idrettsfeltet under pandemien.

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter støtteordningene for frivillighets- og idrettssektoren.

To støtteordninger

Det er i 2021 to covid-19-ordninger for idretten og frivilligheten. Midlertidig tilskudd til frivillighetssektoren og Tilskuddsordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren.

Ordningene er forlenget ut året og det er nå åpnet for søknader hos Lotteri- og stiftelsestilsynet for perioden 1. november – 31. desember 2021. Søknadsfristen er 18. januar 2022.

Formålet er å støtte opp under frivillighetspolitiske mål om bred deltakelse og mangfold og avhjelpe sektoren gjennom den pågående covid-19-krisen. Regjeringen har varslet at ordningene forlenges fram til og med juni 2022.

Fakta om ordningene

Begge ordningene forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet og krever registrering i Frivillighetsregisteret.

Begge ordninger dekker inntektsbortfall ("mindreinntekter"), i tillegg til merkostnader som følge av råd, anbefalinger eller pålegg fra myndighetene.

Det er for perioden 1. januar – 31. oktober 2021 utbetalt eller gitt tilsagn om støtte på 1,4 milliarder kroner gjennom de to ordningene.

Regjeringen har satt av 600 millioner kroner til forlengelse av ordningene for første halvår av 2022.

Midlertidig tilskudd til frivillighetssektoren

Formålet med denne ordningen er å stimulere til aktivitet i frivillige organisasjoner og avhjelpe organisasjonene gjennom covid-19-krisen. Ordningene gir støtte til både arrangementer og aktiviteter.

Organisasjonene kan søke om støtte til å dekke merkostnader og mindreinntekter som følge av myndighetspålagte råd og pålegg i forbindelse med covid-19-utbruddet. Merkostnadene må knyttes direkte til smitteverntilpasninger. Mindreinntekter er differansen mellom inntekter fra tidligere avholdt og sammenlignbart arrangement/aktivitet og de faktiske inntektene fra arrangementet/aktiviteten.

Dersom arrangementet/aktiviteten gjennomføres helt eller delvis er dekningsgraden på 70 prosent. Ved avlysning dekkes 50 prosent. Fra og med 8. desember er dekningsgraden for avlyste aktiviteter/arrangementer også 70 prosent.

Søknadene behandles fortløpende og utbetales puljevis. Søknadsfrist for perioden 1. november – 31. desember 2021 er 18. januar 2022.

Tilskuddsordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren

Formålet med denne ordningen er å legge til rette for at idrettsarrangement det er stor interesse for i den norske befolkningen skal kunne gjennomføres i en pandemisituasjon. Ordningen gjelder for seriespill på øverste nivå i lagidrettene, samt OBOS-ligaen i fotball, norgesmesterskap for seniorer, europa- og verdensmesterskap for seniorer og europa- og verdenscuparrangement for seniorer.

Gjennom ordningen kan arrangør søke om støtte til å dekke merkostnader og mindreinntekter som følge av myndighetspålagte råd og pålegg i forbindelse med covid-19-utbruddet. Merkostnadene må knyttes direkte til smitteverntilpasninger. Mindreinntekter er differansen mellom inntekter fra tidligere avholdt og sammenlignbart arrangement og de faktiske inntektene fra arrangementet.

Dersom arrangementet/aktiviteten gjennomføres helt eller delvis er dekningsgraden på 70 prosent. Ved avlysning dekkes 50 prosent. Fra og med 8. desember er dekningsgraden for avlyste aktiviteter/arrangementer også 70 prosent.

Søknadene behandles fortløpende og utbetales puljevis. Søknadsfrist for perioden 1. november – 31. desember 2021 er 18. januar 2022.

Spørsmål og svar