Pressemeldinger

Foreslår et arkitekturløft for bedre bokvalitet og nabolag

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det trengs et nasjonalt løft for bedre utforming av byer, tettsteder og distrikter i hele landet. Det foreslår innspillsforum for arkitektur, bokvalitet og nabolag, som kommer med fem konkrete råd til regjeringen.

Rådene ble overlevert kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen på et digitalt møte 17. desember.

- Vi mener det trengs et stort og bredt nasjonalt løft for en langt mer målrettet utforming av de fysiske omgivelsene i landet vårt. Vi kaller det Arkitekturløftet. Det er våre råd til staten og vår oppfordring til kommuner, fylkeskommuner, folkevalgte, byggenæringen, fagfolk og innbyggere om å bli med på dette løftet, sier arkitekt Alexandria Algard, som leder innspillsforumet.

Innspillsforum for arkitektur, bokvalitet og nabolag ble opprettet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i juni 2021. Forumets oppdrag har vært å gi sine beste og mest konkrete råd om hvordan staten, kommunene og private aktører kan bidra til høy kvalitet i alle bygde omgivelser i hele landet.

Medlemmene har ulik erfaring fra planleggings- og utbyggingsprosjekter i større og mindre byer og tettsteder over hele landet. I tillegg har de god kjennskap til utfordringer og muligheter i by- og stedsutviklingen, ansvar og roller til de ulike aktørene og gjeldende lover og regler.                               

Forumet har blant annet vurdert hvordan arkitektur kan bidra til bedre bokvalitet, hvordan handlingsrommet i plan- og bygningsloven kan utnyttes for å fremme varige løsninger for mennesker og miljø og hvordan samspillet mellom private og offentlige aktører kan bli bedre.

Rådene forumet gir er basert på utredninger, egen kompetanse og over 150 innspill til departementets innspillside.

- Vi kan bruke arkitektur mye smartere, til å oppnå flere mål, hvis vi legger aktivt til rette for det. Våre råd handler om å bruke arkitektur som et verktøy til å skape et mer attraktivt og bærekraftig samfunn. Arkitekturløftet er en oppfordring til en helhetlig satsing for bedre kvalitet og bedre omgivelser for alle, sier Algard.

Her er rådene fra innspillsforumet:

  • Statens ansvar og mål for arkitekturfeltet bør tydeliggjøres
  • Staten bør investere i kommunenes ressurser og kompetanse på arkitekturfeltet
  • Staten bør satse på innovasjon gjennom et nyskapingsprogram for arkitektur og bygde omgivelser
  • Stat, kommune, utbygger og prosjekterende bør løfte samarbeid og innbyggermedvirkning
  • Staten bør styrke krav til kvalitet og bærekraft i regelverket

Les alle rådene her(PDF)

- Hvordan vi bygger hus, nabolag og offentlige bygg har fått stor oppmerksomhet den siste tiden. Omgivelsene påvirker hverdagen vår, og har betydning for helse og trivsel. Det er bra innspillsforumet kommer med konkrete råd om hvordan arkitektur kan bidra til bedre og mer bærekraftige byer og tettsteder. Jeg ser fram til å vurdere anbefalingene, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

- Arkitektur og utformingen av våre fysiske omgivelser har stor innvirkning på dagliglivet vårt. Jeg er opptatt av at arkitektur bidrar til mangfold, deltakelse, inkludering og samhold.

Universell utforming er viktig. Vi politikere må legge til rette for en arkitektur som holder høy kvalitet samtidig som vi tar hensyn til kulturverdier, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Innspillsforum for arkitektur, bokvalitet og nabolag har bestått av: Alexandria Algard (leder), Parminder Kaur Bisal, Annelise Bolland, Katharina Bramslev, Max Gitenstein, Pernille Kolstad Heen, Aleksander Oldrup Jensen, Maria Molden, Christian Pagh og Ivar Winther (sekretær)