Foreslår lovendringer for bedre digital samhandling og infrastruktur

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår flere lovendringer for å legge til rette for bedre samhandling og en nasjonal digital infrastruktur.

– Digitalisering er en viktig drivkraft for end­ring og et viktig virkemiddel for å legge til rette for helhetlige pasientforløp. Den raske utviklingen krever bedre nasjonal samhandling og det ønsker vi å bidra til gjennom disse lovendringene, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgstjenesten blir stadig mer spesialisert, og i dag mottar mange pasienter tjenester ved flere ulike virksomheter i samme behandlingsforløp. Det krever at relevante opplysninger om pasienter og brukere er tilgjengelige for helsepersonell, uavhengig av hvor i landet pasienten behandles og uavhengig av om det er helseforetak, fastlegen, kommunen eller private aktører som utfører behandlingen.

Prop. 91 L (2021–2022). Endringer i pasientjournalloven mv. (nasjonal digital samhandling)

Vil sikre bedre samhandling

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å endre pasientjournalloven § 10, slik at det kan gis forskrifter om behandling av personopplysninger i nasjonal datainfrastruktur. Slike forskrifter kan regulere samhandling og ansvarsforhold mellom ulike aktører og komponenter.

– For å kunne gi best mulig helsehjelp er det en forutsetning at relevante og nødvendige opplysninger om syk­domshistorie og legemiddelbruk følger pasien­ten gjennom hele pasientforløpet og forvaltes og lagres på en trygg måte, sier Kjerkol.

Det foreslås videre lovendringer som sikrer hjemmel for å automatisere individuelle administrative avgjørelser. Automatiserte avgjørelser er blant annet relevant for refusjon av pasientreiser, der det håndteres store mengder refusjonskrav og der innhenting av samtykke ikke er hensiktsmessig.

Må ivareta personvernet

I tillegg foreslår departementet å presisere i pasientjournalloven at helse- og omsorgstjenesten kan behandle journalopplysninger for å utvikle og teste behandlingsrettede helseregistre, som pasientjournaler. Vilkåret er at det er umulig eller uforholdsmessig vanskelig å oppnå formålet ved å bruke pseudonyme, anonyme eller fiktive opplysninger.

– Forslagene er en oppfølging av Hurdalsplattformen, der vi fastslår at aktørenes roller og ansvar for digitalisering i helse- og omsorgssektoren skal tydeliggjøres og at det skal sikres nasjonal koordinering. Et viktig premiss ved tiltakene er at de ikke skal svekke den enkeltes personvern. Vi mener disse forslagene vil legge til rette for bedre ivaretakelse av personvernet enn dagens løsning, sier Kjerkol.