Forordninger om bærekraftig finans innlemmet i EØS-avtalen

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

EØS-komiteen vedtok i dag å innlemme taksonomiforordningen og offentliggjøringsforordningen i EØS-avtalen. Reglene forventes å kunne tre i kraft i Norge i løpet av høsten 2022.

Stortinget vedtok 17. desember 2021 en ny lov om bærekraftig finans som gjennomfører EUs taksonomiforordning og offentliggjøringsforordning i norsk rett, og har samtykket til innlemmelse av rettsaktene i EØS-avtalen. Loven vil først kunne settes i kraft når de to forordningene har trådt i kraft i EØS-avtalen. Forordningene vil tre i kraft i EØS-avtalen når Island og Liechtenstein har løftet eventuelle konstitusjonelle forbehold. Finansdepartementet forventer at forordningene vil kunne tre i kraft i EØS-avtalen i løpet av høsten 2022.

De to forordningene skal utfylles av delegerte rettsakter som Europakommisjonen skal fastsette. De delegerte rettsaktene vil bli gjennomført i norsk rett i forskrifter. Kommisjonen skal bl.a. fastsette delegerte rettsakter med kriterier for når konkrete økonomiske aktiviteter kan defineres som bærekraftige etter taksonomiregelverket. Den første delegerte rettsakten om taksonomikriterier trådte i kraft i EU 1. januar 2022, men er ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Finansdepartementet har redegjort for gjennomføring av regelverket i norsk rett i kapittel 5 i Finansmarkedsmeldingen 2022.