Forslag om å effektivisere saksbehandlingen av søknader om permanent oppholdstillatelse

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om endringer i reglene om permanent oppholdstillatelse. Dagens krav om at søkerne må dokumentere å ha gjennomført opplæring i norsk og samfunnskunnskap for å kunne få permanent oppholdstillatelse er tidkrevende for utlendingsmyndighetene å ta stilling til. Departementet forslår derfor å oppheve dokumentasjonskravet.

Søkere må fortsatt gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap for å kunne få permanent oppholdstillatelse, dersom de er i målgruppen for slik opplæring etter integreringsloven. I tillegg gjelder det fortsatt krav om at søkeren ved avsluttende prøve i norsk behersker et minimum av norsk muntlig og består den avsluttende prøven i samfunnskunnskap på et språk han eller hun forstår. 

Forslaget er ment å effektivisere saksbehandlingen og legge til rette for automatisert saksbehandling i utlendingsforvaltningen. Det vises også til regjeringens politiske plattform 13. oktober 2021 (Hurdalsplattformen), der det fremgår at regjeringen vil: «Gjennomføre et taktskifte i digitaliseringen av offentlig sektor.»