Høring – forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – permanent oppholdstillatelse (opplæring i norsk og samfunnskunnskap)

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften. Departementet foreslår å oppheve kravet om at en utlending må dokumentere å ha gjennomført pliktig opplæring i norsk og samfunnskunnskap for å kunne få rett til permanent oppholdstillatelse. Forslaget er ment å effektivisere saksbehandlingen og legge til rette for automatisert saksbehandling i utlendingsforvaltningen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.12.2021

Vår ref.: 21/5745

Høring – forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – permanent oppholdstillatelse (opplæring i norsk og samfunnskunnskap)


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften. Departementet foreslår å oppheve kravet om at en utlending må dokumentere å ha gjennomført pliktig opplæring i norsk og samfunnskunnskap for å kunne få rett til permanent oppholdstillatelse. Forslaget er ment å effektivisere saksbehandlingen og legge til rette for automatisert saksbehandling i utlendingsforvaltningen.

Frist for å sende inn høringssvar er 10. desember 2021.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på adresselisten.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Nina E. D. Mørk (e.f.)
avdelingsdirektør

Tonje A. Falch-Nevand
seniorrådgiver

Alle departementene

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR)

Barneombudet

Datatilsynet

Domstolsadministrasjonen

Helsedirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalt ID-senter

Norad

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Politidirektoratet (POD)

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Sivilombudet

Språkrådet

Statsforvalterne

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsnemnda (UNE)

 

Advokatforeningen

Akademikerne

Amnesty International Norge

Antirasistisk Senter

Arbeiderpartiet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bispedømmene (11 stykker)

Demokratene

Den norske dommerforening

Den norske kirke – Kirkerådet

DROF - Driftsoperatørforum

Fagforbundet

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

Flyktninghjelpen

Fremskrittspartiet For Fangers Pårørende (FFP)

Helsingforskomiteen

Hovedorganisasjonen Virke

Human Rights Service (HRS)

Høyre

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

Islamsk Råd

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Kontoret for fri rettshjelp

Kristelig Folkeparti

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

KUN Senter for kunnskap og likestilling Kystpartiet

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Mennesker i Limbo

Miljøpartiet De grønne

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Norges Juristforbund

Norges Kommunistiske Parti

Norges politilederlag

Norsk Folkehjelp

Norsk Innvandrerforum

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Pensjonistpartiet

Politiets Fellesforbund

Politijuristene

PRESS – Redd Barna Ungdom

Redd Barna

Rettferdighet i asylpolitikken (RIA)

Rettspolitisk forening

Røde Kors

Rødt

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Seniorsaken

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Stiftelsen barnas rettigheter

Uføre Landsorganisasjon (ULO)

UNHCR Stockholm

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Venstre

Vergeforeningen

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)