Forslag om å gjeninnføre strukturen i domstolene sendes på høring

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag på høring forslag om å gjeninnføre domstolstrukturen fra før domstolreformen 2021.

Ved domstolreformen 2021 ble antall tingretter redusert fra 60 til 23, og antall jordskifteretter fra 34 til 19. I tråd med Hurdalsplattformen foreslår departementet å gjeninnføre strukturen fra før domstolreformen.

 – Regjeringen ønsker å sikre innbyggerne god rettssikkerhet og tilgjengelige tjenester. Ved å gjeninnføre strukturen fra før domstolreformen i 2021 sikrer vi opprettholdelse av lokale domstoler med stedlig ledelse i hele landet, sier justis- og beredskapsminister Emilie Mehl. 

Beholde dagens struktur

Utgangspunktet er at strukturen fra før domstolreformen 2021 skal gjeninnføres. Der det er enighet om å beholde dagens struktur vil det gjøres unntak. En avgjørelse om å beholde dagens struktur må ha bred støtte hos domstolleder, kommuner og tillitsvalgte i rettskretsen.

Oppfordrer til å inngi høringsuttalelse

Departementet legger ikke opp til noen ytterligere høring eller prosess knyttet til kartlegging av domstolleders, kommunenes og de tillitsvalgte syn. Det er derfor viktig at alle som ønsker å komme med sitt syn på strukturspørsmålet, både domstolledere, kommuner, tillitsvalgte og andre, inngir høringssvar.

Høringsfristen er 26.04.2022. Høringssvar avgis via regjeringen.no.