Høring av endringer i domstolstruktur

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette forslag om endring i domstolstrukturen på høring. Departementet foreslår at strukturen for domstolene fra før domstolreformen 2021 i utgangspunktet gjeninnføres.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 26.04.2022

Vår ref.: 22/371

Høring av endringer i domstolstruktur      

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette forslag om endring i domstolstrukturen på høring.

I regjeringsplattformen for regjeringen utgått av Arbeiderpartiet og Senterpartiet (Hurdalsplattformen), fremkommer følgende:
Gjeninnføre strukturen for domstolane før domstolsreforma av 2021 for å vareta borgaranes rettstryggleik og sikre sjølvstendige domstolar med stadleg leiing, med unntak for domstolar der domstolsleiar, kommunane i rettskretsen og dei tilsette gjennom sine tillitsvalde er samde om å oppretthalde dagens struktur.

Det er viktig at alle som ønsker å komme med sitt syn på strukturspørsmålet inngir høringssvar. Departementet vil på bakgrunn av høringssvarene gjøre en konkret, helhetlig vurdering av om det foreligger reell lokal forankring om å beholde dagens struktur i hver enkelt rettskrets, jf. høringsnotatet punkt 3.2.1.

Høringsnotatet inneholder også forslag knyttet til å styrke lokale domstoler og gjøre dem mindre sårbare, jf. punkt 3.2.3. Videre foreslås det endringer i adgangen til å opprette felles domstolledelse, jf. punkt 3.2.2. I høringsnotatet punkt 4 er det redegjort for noen prinsipielle spørsmål som endringer i domstolstrukturen reiser. Departementet ønsker høringsinstansens innspill til alle de forannevnte forslagene og spørsmålene.

Frist for å sende inn høringssvar er 26. april 2022.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Kaja Linde
fung. avdelingsdirektør

Eva Grotnæss Barnholdt
seniorrådgiver

Departementene

Høyesterett
Jordskifterettene
Lagmannsrettene
Tingrettene

Fylkeskommunene
Kommunene
Politidistriktene
Statens barnehus
Statsadvokatembetene
Statsforvalterne
Universitetene

Advokatforeningen
Akademikerne
Arbeidsretten
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Barneombudet
Barnesakkyndig kommisjon 
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den norske Dommerforening
Den norske legeforening
Den norske Revisorforening
Den rettsmedisinske kommisjon
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
Det nasjonale statsadvokatembetet (NAST)
Digitaliseringsdirektoratet
Dommerfullmektigforeningen
Domstoladministrasjonen
Erstatningsnemnda for voldsofre
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Finans Norge
Finanstilsynet
Finnmarkskommisjonen
Fjellnettverket
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Gardermoregionen interkommunalt politisk råd
Gatejuristen
Generaladvokaten
Hardangerrådet
Helgeland interkommunalt politisk råd
Helseklage
Høgskulen på Vestlandet, Institutt for byggfag
IKT-Norge
Indre Østfold regionråd
Innstillingsrådet for dommere
Inn-Trøndelagsregionen
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juristforbundet
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kartverket
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Kommunesektorens organisasjon KS
Kongsbergregionen
Konkurranseklagenemnda
Konkurransetilsynet
Konkursrådet
Kontoret for voldsoffererstatning (KFV)
Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll (KK-utvalget)
Kriminalomsorgsdirektoratet
Kripos
Landbruksdirektoratet
Landsforeningen for voldsofre
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lister interkommunale råd
Lofotrådet
Lokalsamfunnsforeningen
Mysenregionen AS
Namdal Regionråd
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Naturvernforbundet
Nordfjordrådet regionråd
Nordmøre regionråd
Norges Bondelag
Norges forskningsråd
Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO)
Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Norges skogeierforbund
Norsk bonde- og småbrukarlag
Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
Norsk Journalistlag
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Norsk pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Presseforbund
Norsk psykologforening
Norsk tjenestemannslag (NTL)
Norsk tolkeforening
Norskog
Norskt måldyrkningslag
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Parat
Personvernnemda
Politidirektoratet
Politiets Fellesforbund
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Politihøgskolen
Politijuristene
Pressens faglige utvalg (PFU)
Regelrådet
Regionrådet for Fjellregionen
Regionrådet for Hallingdal
Regionrådet for Kongsvingerregionen
Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal
Regionrådet i Valdres
Regjeringsadvokaten
Rettspolitisk forening
Riksadvokaten
Riksantikvaren
Riksarkivet
Riksrevisjonen
Romsdal regionråd
Røde Kors Vitnestøtte
Samarbeidsrådet for Sunnhordland
Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn (SFN)
Samerådet
Sametinget
Samfunnsviterne
Sekretariatet for konfliktrådene (SFK)
Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Sivil klareringsmyndighet
Sivilombudet
Skatteetaten
Spesialenheten for politisaker
Språkrådet
Statens innkrevningssentral
Statens sivilrettsforvaltning
Statens vegvesen
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Statsadvokatenes forening
Stine Sofies Stiftelse
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste
     (EOS-utvalget)
Stortingets utvalg for rettferdsvederlag
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Sysselmesteren på Svalbard
Sømna Eldreråd
Tekna
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Tilsynsutvalget for dommere
Tolkeforbundet
Trygderetten
Ullensvang mållag
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Utlendingsnemnda (UNE)
Utmarksdomstolen for Finnmark
Vesterålen næringslivssamarbeid
Vesterålen regionråd
Vest-Telemarkrådet
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Økokrim