Høring i EU om fremtidig elmarkedsdesign

23. januar åpnet Europakommisjonen en høring om fremtidig elmarkedsdesign. Høringen har frist 13. februar 2023.

I Europakommisjonens høringsdokument diskuteres mulige endringer i markedsdesign i elmarkedet.  Det anmodes fra EU-Kommisjonen om innspill til de spørsmål som er reist i høringsdokumentet. De tiltak som drøftes vil kunne gjøres i form av revideringer i elektrisitetsdirektivet (direktiv 2019/944), elektrisitetsforordningen (2019/943) og REMIT-forordningen (1227/2011).

Olje- og energidepartementet ønsker å gjøre berørte norske aktører oppmerksomme på høringen, som er åpen for deltagelse for alle, der det er mulig å sende høringsuttalelse direkte.

Departementet mottar gjerne kopi av innsendte høringsinnspill fra norske aktører, og vil ta mottatte innspill med seg i det videre arbeidet med oppfølging av forslaget.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13668-Electricity-market-reform-of-the-EUs-electricity-market-design_nb

– I denne saken er det viktig for regjeringen å ivareta norske interesser og det norske kraftsystemet på en god måte, både med tanke på forsyningssikkerhet og et mer forutsigbart og stabilt prisnivå, sier olje- og energiminister Terje Aasland.