Ikrafttredelser på helse- og omsorgsfeltet fra 2017

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Her finner du noen av endringene som trer i kraft på helse- og omsorgsfeltet 1. januar 2017.

(Sist oppdatert 20. desember kl. 14.45)

Fullstendig oversikt finner du på Lovdatas nettsider

- Fra 1. januar 2017 innføres automatisk frikort tak 2 (slik det er gjort for tak 1). Egenandelsopplysninger sendes inn fra behandlere til Helfo og frikort vil sendes ut automatisk når taket er nådd. Som følge av dette forslaget gjøres det endringer i disse forskriftene:

  • Forskrift om utlevering av frikort og refusjon av betalte egenandeler uten at det er satt fram krav
  • Forskrift om behandling av helseopplysninger i Egenandelsregisteret (egenandelsregisterforskriften)
  • Forskrift om egenandelstak 2

- Fra 1. januar justeres frikorttakene både for tak 1 og tak 2 i tillegg avvikles ordningen med fritak for egenandeler for personer omfatte av sykdomslisten i fysioterapi ordningen og den nedre grensen for fritak fra egenandeler heves. Egenandelstak 1 blir 2205. egenandelstak 2 senkes til 1990 og nedre aldersgrensen for fritak fra egenandeler omfattet av egenandelstak 2 blir 16 år. Som følge av dette forslaget gjøres det endringer i disse forskriftene:

  • Forskrift om egenandelstak 1
  • Forskrift om egenandelstak 2
  • Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.
  • Forskrift om pasienters betaling for opphold i opptreningsinstitusjoner og andre private rehabiliteringsinstitusjoner

- Fra 1. januar oppheves antallsbegrensningen for maks antall behandlinger per kalender år hos kiropraktor. Tidligere var det en begrensing på 14 behandlinger per år. Som følge av dette forslaget gjøres det endringer i:

  • Forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor

- Forskrift om betaling fra pasienter for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Forskriften skal bedre ivareta pasientens behov for informasjon om hvilke tjenester og hvor mye pasienten skal betale for poliklinisk hjelp i spesialisthelsetjenesten. Det eksisterende regelverket (poliklinikkforskriften), som reglene om pasienters betaling er blitt utskilt fra, er blitt noe forenklet, blant annet er poliklinikkforskriftens godkjenningsordning blitt avviklet. Det siste innebærer en avbyråkratisering.

 - Endringer i forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten. Endringene er knyttet til innfasing av nye tjenester i godkjenningsordningen fritt behandlingsvalg.

- Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Forskriften er et sentralt virkemiddel som plasserer ansvar og beskriver helt grunnleggende krav som virksomheter i helsetjenesten må styre etter for å gi forsvarlige og gode helsetjenester, og for å forbedre tjenester som ikke er gode nok.

- Krav om politiattest for helsepersonell som skal yte kommunale tjenester. Lovendringene innebærer at kommunene skal innhente politiattest fra personell som skal yte helse- og omsorgstjenester i kommunene.

- Endring av forskrift 13. november 2015 nr. 1287 om kommunenes plikt til å sørge for øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Endringen innebærer at kommunens plikt til å sørge for øyeblikkelig hjelp døgntilbud utvides til å omfatte pasienter innenfor psykiske helse- og rusområdet, i tillegg til pasienter innenfor somatikk som i dag.

- Forskriftsfesting av legemiddelgjennomgang i sykehjem foretas gjennom endringer i legemiddelhåndteringsforskriften. Legemiddelgjennomgang skal sikre god kvalitet ved behandling med legemidler i sykehjem. Kommunene skal sørge for en systematisk legemiddelgjennomgang for pasienter med langtidsplass i sykehjem ved innkomst og minst en gang årlig. Utover dette skal legemiddelgjennomgang utføres når det er nødvendig av hensyn til forsvarlig behandling. Legemiddelgjennomgang utføres av lege, alene eller i samarbeid med annet helsepersonell.

- Siste del av overføringen av oppgaver til Helseklage. Helseklage overtar som klageinstans ved klage på vedtak om stønad til helsetjenester fattet av HELFO etter folketrygdloven kapittel 5.

- Forskrift til lov om endring av juridisk kjønn, lovens anvendelse for norske statsborgere i utlandet. Forskriften gir norske statsborgere som er bosatt i utlandet rett til å endre juridisk kjønn i Norge etter reglene i lov om endring av juridisk kjønn. Vilkårene for å endre juridisk kjønn blir de samme som for personer som er bosatt i Norge.

- Forskrift om unntak fra bioteknologiloven for farmakogenetiske undersøkelser. Forskriften unntar farmakogenetiske undersøkelser fra kravene i bioteknologiloven om skriftlig samtykke, genetisk veiledning, godkjenning av virksomhet og rapportering.

- Endringer i forskrift 18. november 2011 nr. 1115 om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Endringen vil innebære skjerpede krav til samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene om utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB. Selve betalingsmekanismen/betalingsplikten vil ikke bli innført før tidligst i 2018.

- Endringer i forskrift om håndtering av humane celler og vev og forskrift om humane organer til transplantasjon som følge av vedtagelse av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.

- Endringer i forskrift 20. desember 2005 nr. 1629 om pasienters betaling for opphold i opptreningsinstitusjoner og andre private rehabiliteringsinstitusjoner trer i kraft 1. januar 2017. Endringene fritar barn under 16 år fra å betale egenandel ved opphold i opptreningsinstitusjoner og andre private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med regionalt helseforetak.

- Ny forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits. Forskriften gjelder for helsepersonell med utdanning fra land utenfor EØS og Sveits og som søker norsk autorisasjon. I forskriften stilles det krav om bestått språkprøve og kurs i nasjonale fag for alle de 29 autoriserte helsepersonellgruppene. Kravet om bestått prøve i legemiddelhåndtering videreføres for leger, tannleger, sykepleiere og farmasøyter. I tillegg kreves det bestått fagprøve for leger, tannleger, sykepleiere og helsefagsarbeidere. Avtale om fagprøve for tannleger kommer ikke på plass før årsskiftet, så tannleger vil inntil videre bli unntatt fra kravet om fagprøve.