Taler og innlegg

Norges Energidager 2021

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen holdt dette innlegget på den årlige konferansen 'Norges Energidager' i regi av Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) på Scandic Hotel Fornebu 21. oktober 2021.

'
Marte Mjøs Persen talte på Norges Energidager 2021 i regi av NVE på Fornebu. Foto: Arvid Samland/OED

Sjekkes mot fremføring. 

Kjære alle sammen.

Som ny olje- og energiminister er det en stor glede å komme hit til det som er ett av årets høydepunkt: Norges Energidager 2021.

Som jeg sa på nøkkeloverrekkelsen forrige uke: Det er en utrolig stor ære å være statsråd for et så viktig felt. Jeg har fått med meg at energi og kraft er områder med et stort engasjement og friske debatter.

Fordi: Energi er en nødvendighet for alle innbyggere, arbeidsplasser og næringsliv i dette landet. På den andre siden, særlig når vi snakker om miljø, er energi både en del av problemet og en del av løsningen.

Uansett gleder jeg meg til å ta fatt på et samarbeid med dere i energibransjen, sammen med miljøbevegelse, fagbevegelse og øvrig næringsliv. Men ikke minst – samarbeidet med solide og kompetente etater som NVE.

Og hvis jeg har et ukjent fjes, vet dere hvordan man kjenner igjen en norsk olje- og energiminister? Det er altså den personen som smiler aller bredest på de ruskete høstdagene, med vind og nedbør.

Jeg, som mange andre har fulgt med spenning både på langtidsvarsler og ikke minst, min nye favorittnettside: NVEs magasinstatistikk.

Kraft og energi er høyt oppe på agendaen, og denne høsten er det særlig strømprisene det har handlet om.

Vi er en fornybar kraftnasjon, velsignet i det store og hele med vannkraft. De siste årene har vi også fått mer vindkraft i kraftsystemet.

Dette gir oss et fantastisk fortrinn i Norge. Men også noen helt klare ulemper.

Som NVE har pekt på: "det svinger med mer fornybar strøm". Fjoråret ga perioder med stort kraftoverskudd og rekordlave priser i Norge. I år ser vi lav magasinfylling og priser vi vanligvis observerer i svært kalde vintre.

Vi har altså et væravhengig kraftsystem, men det er mer enn mangel på regn som har spilt inn.

Vi påvirkes også av situasjonen i landene rundt oss. Det ser vi tydelig i år med et Europa som opplever nå rekordhøye priser på strøm og gass.

Vi er alle avhengige av strøm i vår hverdag. For mange er strøm en stor utgiftspost. Høye strømpriser gir også økte kostnader for mange små og store virksomheter. Det er forståelig at strømprisene engasjerer mange.

I Hurdalserklæringen har vi slått fast at Regjeringen vil utforme flere kraftfulle tiltak for å redusere de høye strømkostnadene. Dette arbeidet er vi i gang med.

Men la meg også snakke litt mer om mulighetene vi har – og utfordringene vi har foran oss.

Dere har hørt litt fra Kjetil Lund, og senere skal dere høre mer om NVEs Langsiktig kraftmarkedsanalyse.

Det store bildet er altså at energisystemene er i omstilling, og klima og teknologi er de store endringsdriverne.

En del av det store bildet er også at usikkerheten er stor – jo lengre frem vi ser.  

En tydelig trend er likevel at elektrifisering og ny industri kan gi en markant økning i norsk kraftforbruk.

Bak disse grafene og fremstillingene er det historier. Historier om gode liv, gode jobber – og ikke minst nye jobber og næringsvirksomhet. Og best av alt, vi kan få til alt dette ved hjelp av utslippsfri fornybar kraft.

Men det er også andre historier. Om konflikt, og dilemmaet mellom vern av natur og høste av naturens krefter.

Og ikke minst - om å ivareta et trygt kraftsystem som ikke gir for store kostnader for folk og næringsliv.

Det store spørsmålet, som vi skal diskutere her i dag: Hvordan balanserer vi ulike hensyn når energisystemet skal sørge for fornybar kraft til elektrifisering av samfunnet?

Selv etter bare noen dager i regjeringskontorene, mener jeg vi har pekt ut en klar retning.

Denne regjeringen skal ta et krafttak for industrien i Norge, fremme en grønn industri som kan skape jobber, velferd og bidra til å kutte utslipp.

En viktig forutsetning for dette er at rimelig fornybar kraft, forblir et konkurransefortrinn for norsk industri.

Men politikken for økt kraftproduksjon skal også komme samfunnet til gode.

Den skal verne om miljø og lokalsamfunn.

Den skal sikre at det offentlige eierskapet ligger fast.

Og, den skal sikre at vi beholder suveren norsk kontroll over alle

avgjørelser med betydning for energisikkerheten i Norge, for den videre utbyggingen av norsk kraft og energimiks.

Det store spørsmålet, som vi skal diskutere her i dag: Hvordan balanserer vi ulike hensyn når energisystemet skal sørge for fornybar kraft til elektrifisering av samfunnet?

Selv etter bare noen dager i regjeringskontorene, mener jeg vi har pekt ut en klar retning.

Denne regjeringen skal ta et krafttak for industrien i Norge, fremme en grønn industri som kan skape jobber, velferd og bidra til å kutte utslipp.

En viktig forutsetning for dette er at rimelig fornybar kraft, forblir et konkurransefortrinn for norsk industri.

Men politikken for økt kraftproduksjon skal også komme samfunnet til gode.

Den skal verne om miljø og lokalsamfunn.

Den skal sikre at det offentlige eierskapet ligger fast.

Og, den skal sikre at vi beholder suveren norsk kontroll over alle

avgjørelser med betydning for energisikkerheten i Norge, for den videre utbyggingen av norsk kraft og energimiks.

Det er målet, så litt om veien dit.

I Hurdalsplattformen har vi 20 tiltakspunkter for å få til dette.

Jeg skal ikke ramse opp alle her. Det gjennomgående er at vi ønsker å se helheten i energisystemet:

Derfor vil regjeringen:

  • Lage en samlet plan for norsk vannkraft, vindkraft, solkraft og infrastruktur, som krever konsesjon.
  • Og, vi skal sette ned en energikommisjon for å kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft.

Kjære venner,

Dette er vår andre uke på kontoret, og en kort introduksjon til hvem jeg er og hovedtrekkene i politikken vi skal føre.

Vi har et godt grunnlag i Hurdalsplattformen – nå skal vi utvikle politikken videre.

Det skal vi gjøre sammen med dere.

I likhet med fornybarnæringen, ser jeg virkelig frem til å bli kjent med 100-årsjubilanten NVE.

Det er en styrke for enhver statsråd å ha et så solid fagdirektorat i ryggen.

Som i dag har mange viktige samfunnsoppdrag, men er avgjørende for en sikker strømforsyning, en effektiv kraftomsetning og energibruk.

I tillegg sentrale oppgaver innenfor areal- og vassdragsforvaltning.

Og ikke minst, svært viktige forvaltningsoppgaver innenfor flom- og skredforebygging. 

En særlig takk til NVE for det dere har gjort i 100 år, det dere gjør og det dere kommer til å gjøre framover.

Tusen takk for oppmerksomheten.