Invitasjon til å komme med innspill til regjeringens arbeid med å øke FoU i næringslivet

Forskning og utvikling (FoU) er avgjørende for å gjøre kunnskap til innovasjon i næringslivet.

Regjeringen utarbeider en strategi for å øke forskning og utvikling i næringslivet. Målet er utvikling av et mer kunnskapsbasert næringsliv, og at næringslivets investering i forksning og utvikling skal nærme seg 2 prosent av BNP innen 2030.

Norsk næringsliv har hatt en sterk vekst i FoU-investeringene over det siste tiåret, men regjeringen mener at en ytterligere styrking vil føre til økt verdiskaping i fremtiden. Dette ble understreket i regjeringens Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2023-2032).

Nett-tv Seminar om auka forsking og utvikling i næringslivet

Se sendingen her

Se sendingen her

Arbeidet med strategien ledes av Kunnskapsdepartementet (KD) og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) i samarbeid med andre berørte departementer.

I forbindelse med strategiarbeidet inviterte vi tilvnnspill fra næringsliv og forskningsaktører.  Frist for innspill var 1. september 2023.

Innsendte innspill