Justeringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kunnskapsdepartementet har 27. oktober 2021 fastsatt nye nasjonale satser for tildeling av tilskudd til private barnehager, i tråd med den årlige justeringen. Det er i tillegg fastsatt endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager (finansieringsforskriften) i tråd med forslaget i statsbudsjettet om å redusere pensjonspålaget for private barnehager.

Departementet fastsetter endringene nå, slik at det blir mulig for kommunene å ta hensyn til dette når de skal fatte sine årlige vedtak om satser til private barnehager innen 31. oktober.

Årlige justeringer i driftstilskudd og kapitaltilskudd

Departementet har fastsatt nye nasjonale satser for driftstilskudd til private barnehager. De nye satsene er fastsatt på bakgrunn av beregninger som er gjennomført av Telemarksforsking. De nasjonale driftstilskuddssatsene skal brukes av kommuner som ikke har egne kommunale barnehager som kan gi grunnlag for å beregne tilskuddssatser til private barnehager.

Departementet har også fastsatt nye nasjonale satser for kapitaltilskuddet. Alle kommuner skal bruke de nasjonale satsene når de utbetaler kapitaltilskudd til private barnehager. Satsene varierer noe, avhengig av hvilke år de ulike barnehagene har blitt godkjent. Det er i år gjort en justering i beregningen av satsene for de eldste barnehagene. Justeringen gjøres for at satsene i større grad skal gjenspeile forventede kapitalkostnader i de private barnehagene.

Endringer i pensjonstilskuddet

I forslaget til statsbudsjettet for 2022 foreslo regjeringen Solberg å redusere pensjonspåslaget i driftstilskuddet til private ordinære barnehager fra dagens 13 prosent til 11 prosent. Forslaget er begrunnet med at private barnehager har fått mer i pensjonstilskudd enn de har hatt i pensjonsutgifter.

Samtidig foreslo regjeringen å innføre en toårig skjermingsordning for enkeltstående ordinære barnehager. Skjermingsordningen innebærer at enkeltstående barnehager får lengre tid til å tilpasse seg det nye pensjonstilskuddet. Enkeltstående barnehager får videreført pensjonspåslaget på 13 prosent i 2022, mens det nedjusteres til 12 prosent i 2023. Fra 2024 vil enkeltstående barnehager ha samme pensjonspåslag som øvrige barnehager på 11 prosent. Med enkeltstående ordinær barnehage menes i denne sammenheng en barnehage som ikke inngår i en sammenslutning med to eller flere barnehager. Endringene i finansieringsforskriften er tråd med forslagene som er fremmet forslaget til statsbudsjettet (Prop. 1 S (2021-2022)).

I forbindelse med nedjusteringen av pensjonspåslaget er også søknadsordningen for private barnehager med høye pensjonsutgifter utvidet. Kravet om "vesentlig" høyere pensjonsutgifter er fjernet, og for ordinære barnehager er ordningen utvidet til å gjelde pensjonsavtaler inngått før 1. januar 2019.

Kommunene har plikt til å fatte vedtak om satser til private barnehager innen 31. oktober. Derfor fastsetter regjeringen forskriftsendringene nå. På den måten kan kommunene ta hensyn til de nye pensjonssatsene når de fatter sine vedtak. Samtidig må kommunene ta forbehold om at satsene kan bli endret som følge av Stortingets behandling av statsbudsjettet. Departementet vil i samarbeid med Utdanningsdirektoratet følge opp dette med informasjon til kommunene.