Klager på vedtak om gaupejakt er ferdig behandlet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Klima- og miljødepartementet har behandlet fire klagesaker om kvotejakt på gaupe for 2022. Dermed er det klart for gaupejakta som starter 1. februar. Det blir åpnet for jakt på 74 dyr i seks av de åtte rovviltregionene.

Fire vedtak om kvotejakt på gaupe i 2022 fattet av rovviltnemndene og Miljødirektoratet i regionene 1,2, 6 og 7/8 ble påklaget til Klima- og miljødepartementet. Departementet opprettholdt disse vedtakene.  

- Gaupebestanden i Norge ligger i dag svært nært bestandsmålet nasjonalt. Det er åpnet for kvotejakt på 74 gauper i seks av åtte rovviltregioner. Det er ikke åpnet for gaupejakt i regionene 4 og 5, der bestanden ligger under bestandsmålet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Bestanden er svært nær bestandsmålet nasjonalt
Ifølge Rovdata er det fra 2019 til 2021 registrert 55, 66,5 og 67 familiegrupper av gaupe i Norge. I 2021 svarte det til om lag 395 dyr, før jaktsesongen det året startet. Bestandstallene viser at gaupebestanden de to siste årene har ligget svært nær det nasjonale målet på 65 ungekull i året.

Kvotejakt i seks regioner
Det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige ungekull er fordelt på regionale bestandsmål. I region 2, 3 og 6 ligger bestandstallet over det regionale bestandsmålet. Region 1 har ikke bestandsmål for gaupe. Som tidligere år er det åpnet for kvotefri jakt i denne regionen.

Miljødirektoratet fastsetter kvote for gaupejakta i de regionene der bestanden ligger under bestandsmålet over et treårs gjennomsnitt. Direktoratet har fattet vedtak om kvotejakt på gaupe for i region 7 og 8 i vinter. Det er ikke åpnet for gaupejakt i regionene 4 og 5.

 

 

Bestandsmål (antall ungekull)

Antall ungekull 2021 (før jakt)

Jaktkvote (tall på dyr, hunndyr i parentes)

Region 1 (Vestland, Rogaland og tidligere Vest-Agder)

0

0

Kvotefri jakt

Region 2 (Vestfold og Telemark, tidligere Buskerud og tidligere Aust-Agder)

12

15,5

24 (7)

Region 3 (tidligere Oppland)

5

6

10 (4)

Region 4 (Oslo, tidligere Akershus og tidligere Østfold

6

3

Ingen jakt

Region 5 (tidligere Hedmark)

10

8,5

Ingen jakt

Region 6 (Møre og Romsdal og Trøndelag)

12

18

33 (15)

Region 7 (Nordland)

10

10

4 (2)

Region 8 (Troms og Finnmark)

10

 6

3 (2)

Totalt for Norge

65

67

74 (30)