Klart for fase 3 av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Vi foreslår å videreføre finansieringen av E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen i Kristiansand, og en rekke nye tiltak som styrker kollektivtransport, sykkel og gange i regionen. Det overordnede målet for bypakken er at veksten i persontransport skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Regjeringen la i dag fram et forslag for Stortinget om utbygging og finansiering av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 3. Forslaget innebærer en videreføring av finansieringen og utbyggingen av E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen i Kristiansand.

I tillegg legges det fram forslag om tiltak og prosjekter som skal styrke kollektivtransport, sykkel og gange i Kristiansand kommune og i omegnskommunene Vennesla, Iveland, Lillesand og Birkenes. Forslaget til fase 3 av bypakken inneholder blant annet tiltak for kollektivtransport under to hovedsatsinger:

Buss, sykkel og gange

Den ene hovedsatsingen er tiltak for å fjerne flaskehalser og sikre full framkommelighet på bussens hovedtrasé. Den andre satsingen inneholder tiltak for å etablere en indre bussring i Kristiansand. Den skal legge til rette for et nytt og godt kollektivtilbud mellom befolkningstette områder og viktige knutepunkt. I tillegg skal utbyggingen av en sykkelekspressvei med fortau fra Vågsbygd i vest til Timenes i øst videreføres.

Lokalt ønske om byvekstavtale

– I Kristiansandsregionen er det et sterkt ønske om en byvekstavtale. Tiltakene i forslaget om fase 3 av bypakken er gode grep for å nå målet om at veksten i persontransport skal skje med kollektivtransport, sykling og gange. Ytterligere tiltak for et mer bærekraftig transportsystem vil være tema i eventuelle framtidige forhandlinger om en byvekstavtale, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

7,5 milliarder kroner

Samlet økonomisk ramme for fase 3 av samferdselspakken er om lag 7,5 mrd. kr. Finansieringen består i hovedsak av bompenger, statlige midler og kommunale og fylkeskommunale midler.

I tråd med lokale vedtak legges det opp til å etablere 10 nye bomstasjoner, som kommer i tillegg til de fem bomstasjonene i Kristiansand i dag. Bompengeinnkrevingen blir enveis i retning sentrum og inn til Sørlandsparken. Det er lagt opp til en innkrevingsperiode på 15 år.

Mer informasjon: Prop. 88 S (2022–2023) - Utbygging og finansiering av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 3 i Agder

Kart som viser prosjekter i fase 3 av bypakken
Foto: SVV/SD

Kart: Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 3 (utsnitt)