Kontraktskontinuitetsforskriften forlenget til 1. april 2023

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Finansdepartementet har forlenget den midlertidige forskriften om kontraktskontinuitet frem til 1. april 2023. Departementet vil før årsskiftet ta stilling til om det er aktuelt med ytterligere forlengelse, eventuelt mer permanente tiltak. Berørte aktører kan fremme synspunkter til Finansdepartementet innen 4. november 2022.

Finansdepartementet fastsatte i 2018 midlertidig forskrift om investeringsvirksomhet og investeringstjenester fra foretak i tredjeland til profesjonelle kunder og kvalifiserte motparter i Norge (kontraktskontinuitet). Ved forskriftsendring 10. november 2020 ble det presisert at forskriften oppheves 1. januar 2023.

Departementet skal ta stilling til om det er aktuelt med ytterligere forlengelse av forskriften, eventuelt mer permanente tiltak i medhold av verdipapirhandelloven § 9-36 sjette ledd.

Finanstilsynet har på oppdrag fra departementet gitt en vurdering av behovet for slike tiltak, og har i den anledning innhentet innspill fra relevante markedsaktører. Finanstilsynet har understreket at det er behov for en rask avklaring, og at det i motsatt fall bør vurderes en kortvarig forlengelse av forskriften mens spørsmålet er til behandling. Utover dette mener Finanstilsynet, etter en helhetsvurdering, at det ikke er nødvendig med forlengelse av forskriften av hensyn til norske interesser.

Finansdepartementet har nå fastsatt en kortere forlengelse av forskriften, slik at denne opprettholdes til 1. april 2023. Før årsskiftet vil departementet ta stilling til om det er aktuelt med ytterligere forlengelse, eventuelt mer permanente tiltak.  

Finansdepartementet viser til Finanstilsynets vurdering om at det ikke er nødvendig med videreføring av forskriften, utover en eventuell kortvarig forlengelse. Aktører som har synspunkter på spørsmålet om ytterligere forlengelse eller mer permanente tiltak, kan fremme disse til postmottak@fin.dep.no innen 4. november 2022. Vi ber om at henvendelsen merkes med saksnummer 22/5557.

Les mer: