La ned grunnstein for MPA-bygget og markerte oppstart av kampflyvirksomhet på Evenes flystasjon

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen besøkte 1. september Evenes flystasjon. – Evenes er et håndfast uttrykk for regjeringens satsing på og modernisering av Forsvaret. Fra denne flystasjonen skal Luftforsvaret bidra til å sikre vår tilstedeværelse, maritime overvåking, suverenitetshevdelse og et troverdig forsvar i nord, sier forsvarsministeren.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen la ned grunnsteinen for hovedbygningen til P-8 på Evenes.
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen la ned grunnsteinen for hovedbygningen til P-8 på Evenes. Foto: Lars Gjemble, FD

La ned grunnsteinen til MPA-bygget som skal være fasilitet for de nye P-8 maritime patruljeflyene

– Maritime patruljefly er en uvurderlig kapasitet for vår situasjonsforståelse, suverenitetshevdelse og forsvarsevne i nordområdene. Norge forvalter og har ansvar for enorme havområder i en strategisk viktig del av verden. Vi er derfor avhengige av å kunne følge med på, og forstå hva som skjer i disse områdene. MPA-bygget vil føye seg inn i rekken av moderne fasiliteter her på Evenes. Investeringene vil gjøre Evenes flystasjon til en av verdens mest moderne flybaser, sier forsvarsministeren.

– Det er så langt investert for ca. 2,5 mrd. kroner på Evenes. Regionale og lokale leverandører har så langt konkurrert seg til ca. 80 % av kontraktene ved utbygging på Evenes. Utbyggingen gir således store ringvirkninger for regionalt og lokalt næringsliv. Jeg er sikker på at Evenes vil bli en attraktiv arbeidsplass som vil bidra til å tiltrekke kompetanse til regionen og at mange forsvarsansatte velger å etablere seg i Nord-Norge, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, som la ned grunnsteinen til MPA-bygget.

Deployeringen fra Ørland til Evenes gjennomføres som forberedende aktivitet til den planlagte etableringen av NATOs kampflyberedskap fra Evenes.
Deployeringen fra Ørland til Evenes gjennomføres som forberedende aktivitet til den planlagte etableringen av NATOs kampflyberedskap fra Evenes. Foto: Lars Gjemble, FD

 

Øvelse «Falcon Deploy» markerer oppstart av kampflyvirksomhet på Evenes flystasjon

Øvelse Falcon Deploy er en svært viktig øvelse for Luftforsvaret og innfasingen av de nye kampflyene. Deployeringen fra Ørland til Evenes gjennomføres som forberedende aktivitet til den planlagte etableringen av NATOs kampflyberedskap fra Evenes.

Forsvarsministeren flankert av sjef 132  luftving (Ørland flystasjon) oberst Øyvind Gunnerud, sjef 133 luftving (Evenes flystasjon) oberst Eirik Guldvog, Sjef Luftforsvaret  generalmajor Rolf Folland, sjef forsvarsstab viseadmiral Elisabeth Natvig og skvadronsjef for F-35 på Ørland oberstløytnant Tron Strand.
Forsvarsministeren flankert av sjef 132 luftving (Ørland flystasjon) oberst Øyvind Gunnerud, sjef 133 luftving (Evenes flystasjon) oberst Eirik Guldvog, Sjef Luftforsvaret generalmajor Rolf Folland, sjef forsvarsstab viseadmiral Elisabeth Natvig og skvadronsjef for F-35 på Ørland oberstløytnant Tron Strand. Foto: Lars Gjemble, FD

– Øvelse Falcon Deploy er starten på kampflyaktivitet på Evenes. Øvelsen er et viktig steg på vegen til F-35 QRA (Quick Reaction Allert) på Evenes fra januar 2022. Øvelsen skal forberede F-35 som system, samt Luftforsvarets base Evenes på det kommende QRA-oppdraget. Jeg vil ønske Luftforsvaret lykke til med deployeringen og øvelsen, avslutter forsvarsministeren.

 

  • Evenes flystasjon etableres som en fullverdig militær flystasjon for operasjoner med F-35 og P-8A ved gjenbruk av den eksisterende infrastrukturen ved flystasjonen kombinert med bygging av nye permanente bygg og anlegg. Prosjektet for fasiliteter for maritime patruljefly P-8 ble vedtatt av Stortinget våren 2019. På grunn av risiko for uønsket turbulens, var det nødvendig å flytte fasilitetene lenger sørover enn den opprinnelige lokaliseringen, og ved Stortingets behandling våren 2020 ble prosjektets kostnadsramme økt.
  • Første P-8 ankommer Evenes tidlig i 2022. Forsvarssjefen besluttet i 2020 å etablere en midlertidig fasilitet på Evenes for mottak og drift av inntil to maritime patruljefly. Fasiliteten er under bygging og vil stå klar i 4. kvartal 2021. Hensikten med etableringen er å komme i gang med utdanning og trening for å sikre en god overgang fra P-3C til P-8A.
  • P-8 er en formidabel plattform for informasjonsinnsamling til havs og skal opprettholde og styrke den norske tilstedeværelsen i nord. Takket være stor utholdenhet og sensorkapasitet vil de bidra til å gi både sivile og militære myndigheter et godt grunnlag for beslutninger. P-8 er et mye større fly enn dagens P-3 og DA-20, og kan dekke store havområder på kort tid og oppholde seg lenge i et operasjonsområde. Flyene har evne til å samle informasjon, detektere, identifisere, følge og om nødvendig ramme mål under vann. I tillegg vil flyene kunne drive søk og redning og andre viktige samfunnsoppgaver
  • Kampfly er en av de viktigste kapasitetene i et moderne og effektivt forsvar. F-35 sikrer at vi kan hevde norsk suverenitet og holde enda bedre kontroll med områdene våre på land, til havs og i luften. Norge har per tid mottatt 31 av 52 F-35. Som del av NATO Air Policing har Norge 2 F-16 på kontinuerlig QRA beredskap ved Bodø flystasjon (kan midlertidig flyttes til andre flyplasser ved behov). Beredskapstiden er 15 minutter fra varsel til flyene skal være i lufta. Denne beredskapen skal opprettholdes med F-16 fra Bodø frem til F-35 overtar QRA-beredskapen fra Evenes i 2022.