Lovutvalg negativ sosial kontroll

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Lovutvalget som skal utrede juridiske problemstillinger i saker som gjelder negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og psykisk vold har hatt sitt første møte.

– Æresrelatert vold er alvorlig kriminalitet. Arbeidet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold er høyt prioritert av regjeringen. Det er viktig å se lovverket i sammenheng for å sikre at kontrollregimet som æresrelatert vold innebærer blir gjennomskuet av hjelpeapparatet, og får rettslige konsekvenser der det er grunnlag for det. Det er på høy tid å oppdatere lovverket vårt på dette og jeg ser veldig frem til utvalgets arbeid, sier arbeids– og inkluderingsminister Hadia Tajik.

Arbeids- og inkluderingsministeren har bedt utvalget utrede to punkter i Hurdalsplattformen som har en naturlig sammenheng med mandatet til lovutvalget:

  • Fremme forslag om endringer i straffeloven § 282 (familievold) og § 283 (grov familievold) slik at disse er bedre tilpasset særtrekk ved æresvoldssaker, og sikrer at det totale kontrollregimet offeret har blitt utsatt for kan tillegges vekt i vurderingen av straffespørsmålet.
  • Vurdere om tvangsekteskap og æreskontroll på tvers av landegrenser under gitte omstendigheter skal kunne anses som organisert kriminalitet og/eller menneskehandel.

Lovutvalget er en oppfølging av et av tiltakene i handlingsplan om frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold (2021-2024).

Utvalget består av åtte personer med ulik bakgrunn, erfaring, kompetanse og geografisk tilhørighet. Utvalget ledes av professor i juss ved Universitetet i Bergen, Henriette Sinding Aasen, og skal levere sin utredning innen 30. november 2023.

Informasjon om utvalgets medlemmer og utvalgets mandat.